REGION

WALLACHIA,

a Picturesque and Lovely Region

Unipar

V roce 1992 se začal psát příběh rodinné

firmy na výrobu svíček, která nyní patří

mezi přední výrobce interiérových svíček

na světě. Všechny výrobky prochází rukama českých kvalifikovaných zaměstnanců, kteří pracují v moderním a příjemném

prostředí. Při návštěvě UNIPARU je možné zavítat také do výroby a zjistit, jak se

svíčky lisují. V galerii pak čeká sbírka limitovaných edicí pro exkluzivní zákazníky.

www.visitroznov.cz

Kostel sv. Trojice ve Valašském Meziříčí

Tarzanie – horský lanový park

Kostel sv. Trojice je památkově chráněný polodřevěný kostelík pocházející z druhé poloviny 16. století. Liturgickým účelům sloužil až do poloviny 20. století. V roce 1963

byl předán pod správu Valašského muzea

v přírodě Rožnov p. R. a o osm let později

ho převzal Vlastivědný ústav Vsetín. V letech

2018/2019 prošel rozsáhlou rekonstrukcí

za bezmála 12 milionů korun. V objektu je

umístěna stálá expozice kamenných a dřevěných plastik architektonického, náhrobního a oltářního charakteru.

Lanový park Tarzanie je určený široké veřejnosti, dětem i dospělým, jednotlivcům

i kolektivům. Trasy lanových překážek

jsou navrženy tak, aby si každý návštěvník mohl zvolit vhodnou obtížnost podle

svých fyzických i psychických schopností.

Profesionální instruktoři jsou vždy připraveni poradit i pomoct při případných nesnázích.

St. Trinity Church in Valašské Meziříčí

The Tarzanie rope park is intended for

the general public, children and adults,

individuals and groups. The rope obstacle

courses are designed so that each visitor can

choose the appropriate level of difficulty

according to their physical and mental

abilities. Professional instructors are always

ready to advise and help with any difficulties.

www.muzeumvalassko.cz

St. Trinity Church is listed as a half-timbered

church dating from the second half of

the 16th century. It served liturgical purposes

until the middle of the 20th century. In 1963, it

was handed over to the administration of the

Wallachian Museum of Nature in Rožnov p.

R. and eight years later it was taken over by

the Vsetín Institute of Heritage. In 2018/2019,

it underwent extensive reconstruction for

almost 12 million crowns. The building

houses a permanent exhibition of stone and

wooden sculptures of architectural, grave

and altar nature.

www.tarzanie.cz

Tarzania - Mountain Rope Park

Unipar

In 1992, the story of the family candle

company began. The company is now one

of the world’s leading manufacturers of

interior candles. All products pass through

the hands of Czech skilled employees

who work in a modern and pleasant

environment. During a visit to UNIPAR,

you can visit the factory and see how the

candles are pressed. A collection of limited

editions for exclusive customers awaits in

the gallery.

POSITIV 3/2022 ǀ 85