Markéta Pavelková

People & Culture Director, 

Coca-Cola HBC


Za dobu mého působení v personální oblasti se událo mnoho změn. Avšak jedním z trendů, který stále přetrvává, je neustálá snaha firem získat právě ty zaměstnance, kteří nejen že skvěle zapadnou do firemní kultury, ale také přinesou nové nápady, díky kterým se firma posune dál. 

V Coca-Cola HBC pro nás není hlavní prio-ritou jen rychle zaplnit volnou pozici. Právě naopak. Dobře víme, že někdy je lépe vyčkat na toho správného kandidáta či kandidátku. Raději investujeme prostředky, čas a úsilí do nových kampaní ve snaze udělat maximum pro správný fit. Budování značky dobrého zaměstnavatele tedy tvoří důležitou součást našeho podnikání.

Během roku pořádáme několik náborových kampaní, které jsou zaměřené na všechny důležité pozice. Nejvíce úsilí investujeme do kampaní se studenty. Rozvojové programy a pozice připravené speciálně pro studenty nám pomáhají dostat k nám do firmy nové talenty, kteří si u nás mohou projít různými projekty a pozicemi. Je pro nás důležité, aby jméno naší firmy mezi studenty rezonovalo napříč všemi obory, které u nás mohou mít uplatnění. Ve spolupráci s vysokými školami chceme jít mnohem dál než se pouze účastnit kariérních dnů. Zaměřujeme se tedy na kampaně, jejichž účelem není primárně samotný nábor, ale více se dotýkají povědomí o značce. Příkladem může být naše soutěž Management Challenge, v  rámci které mají studenti možnost poznat naše podnikání a přední manažery. Díky případovým studiím studenti mohou na-hlédnout pod víčko našeho podnikání a pracovat na reálných projektech, se kterými se v našem podnikání zabýváme. V rámci této kampaně tedy studenti pracují na jedné z výzev a během samotného řešení se mohou kdykoliv spojit s manažery z kteréhokoli oddělení naší firmy. Díky této kampani navazujeme nové spolupráce s vysokými školami a rozšiřuje se nám síť kontaktů a jednou potenciálních kandidátů. 

Je pro nás tedy důležité investovat nejen přímo do čistě náborových kampaní, ale zaměřit se i na brand awareness kampaně. V případě náboru talentů z řad studentů je to tedy začít spolupráci ještě při samotném studiu. Ve firmě máme mezi zaměstnanci mnoho kolegů a kolegyň, kteří si jako studenti a studentky prošli několika takovými kampaněmi a každá z nich je
utvrdila v tom, že Coca-Cola HBC je právě ta firma, ve které chtějí po ukončení studií nastartovat svoji kariéru. A právě tyto příběhy nás drží v přesvědčení, že jdeme tou správnou cestou. 


Many changes have occurred during my time in HR. However, one of the trends that still persists is the constant drive of companies to attract those employees who will not only fit perfectly into the company culture but also bring new ideas that will take the company forward.

At Coca-Cola HBC, our top priority is not just to fill an open position quickly. On the contrary, we know that sometimes it is better to wait for the right candidate. We prefer to invest the resources, time and effort in new campaigns in an effort to do our best to get the right fit. Building a good employer brand is therefore an important part of our business.

We run several recruitment campaigns throughout the year, targeting all relevant roles. We invest most of our efforts in campaigns with students. Development programmes and positions specifically for students help us bring new talents to the company who can work their way through various projects and positions with us. It’s important to us that our company’s name resonates with students across all disciplines and that they can pursue it with us. We want to take it much further than just attending career days in collaboration with universities. Therefore, we focus on campaigns that are not primarily aimed at recruitment, but more on brand awareness. An example of this is our Management Challenge, where students have the opportunity to get to know our business and leading managers. Through the case studies, students are able to look under the hood of our business and work on real projects that we deal within our business. As part of this campaign, students work on one of the challenges and can connect with managers across all departments of our business at any time during the actual solution.  Thanks to this campaign we are establishing new collaborations with universities and expanding our network of contacts with potential candidates. 

It is important for us not only to invest directly in pure recruitment campaigns, but also to focus on brand awareness campaigns. In the case of recruiting student talents, it is therefore necessary to start the cooperation while the students are still studying. We have many colleagues among our employees who have been through several of these campaigns as students and each of them have strengthened their conviction that Coca-Cola HBC is the company where they want to start their career after graduation. And these stories keep us convinced that we are on the right path.