BUSINESS

K tomu, aby bylo dosaženo cíle uhlíkové neutrality,

ale bude třeba mít také zelenou elektřinu. Jak ji

plánujete získat?

Za tímto účelem jsme uzavřeli partnerství se společností ČEZ ESCO, která je součástí skupiny ČEZ. Společně budeme hledat nízkouhlíkové a bezuhlíkové

technologie pro výrobu elektrické energie, a to zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie a využití

vodíku.

Na kolik LIBERTY Ostrava tato zelená revoluce

přijde?

Částka je to samozřejmě obrovská. Jen pořízení hybridních elektrických pecí a další návazné kroky představují investici ve výši 8,6 miliardy korun. Transformaci

ostravské huti směrem k výrobě zelené oceli budeme

financovat kombinací vlastních zdrojů, úvěrů a vládních

podpůrných programů. Jde ale o klíčový krok na naší

cestě ke splnění cíle, jímž je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030.

Je tento cíl dosažitelný – i vzhledem

k bezprecedentnímu růstu cen energií?

Samozřejmě kromě dosažení uhlíkové neutrality musíme udělat vše pro to, aby byl provoz ekonomicky rentabilní, konkurenceschopný a dlouhodobě udržitelný.

Nová technologie bude efektivnější, čímž dosáhneme

významných úspor, energii budeme získávat do značné míry z vlastních obnovitelných zdrojů. Zkrátka je

potřeba na celou změnu hledět komplexně a na jejím

konci vidět ekonomicky, ekologicky i společensky udržitelný podnik, což bude příznivé pro celý region.

Ostravská huť je součástí GFG Aliance podnikatele

Sandžíva Gupty od roku 2019. Jak se od té doby

změnila?

LIBERTY Ostrava jsme koupili v době největšího propadu v ocelářství od roku 2008, po kterém navíc následovala pandemie koronaviru. V prvních dvou letech

jsme tedy firmu podpořili celkem 3,6 miliardy korun,

abychom udrželi výrobu a pracovní místa. Kromě toho

jsme se zaměřili na zlepšování výrobních a obchodních činností. V roce 2021 se situace obrátila, huť zaznamenala rekordní výrobní výsledky a úspěšně vstoupila i do roku 2022.

a budou mít celkovou výrobní kapacitu 3,5 milionu tun

oceli ročně. Do roku 2027 sníží emise CO2 z ostravské

huti o více než 80 procent. Omezí závislost huti na dovážených surovinách a umožní větší výrobní flexibilitu.

Text a foto:

LIBERTY

Ostrava a.s

Co k tomu bude komě samotných pecí třeba?

Tyto pece s objemem tavby 200 tun budou flexibilnější ve směsi vsázky, od velkého podílu surového železa a železonosných materiálů jako HBI či DRI až po

100 % šrotu v druhé fázi projektu, kdy bude postavena

linka zvláště vysokého napětí 400 kV do huti. O tuto

flexibilitu se postará patentovaná technologie pro řízení elektrického napájení pece, která snižuje nepříznivý

dopad na stabilitu elektrické sítě, čímž zlepšuje energetickou účinnost.

22 ǀ POSITIV 3/2022

Představuje investice do nových pecí i signál pro

region, že budete podnik nadále rozvíjet a v Ostravě

zůstanete?

Jednoznačně. Zaměstnáváme tu šest tisíc lidí a stejně jako v každém místě, kde podnikáme, se snažíme

být dobrým sousedem. Podporujeme místní kulturní

a sportovní akce, například populární festival Colours

of Ostrava, ale i neziskový sektor. A pokračujeme ve

snižování vlivu výroby oceli na okolí, s čímž podnik začal již před více než 20 lety. Věřím, že aktuální investice do výroby zelené oceli přispěje k tomu, že těžký

průmysl nebude vnímán jako zátěž pro životní prostředí, ale jako strategické odvětví přispívající k prosperitě

regionu, v němž působí.

Pane Biswasi, děkujeme Vám za rozhovor.