„Neboj se změny. Možná to dopadne ztrátou něčeho dobrého, ale pravděpodobně to dopadne získáním něčeho lepšího.“

Ralph Smart 


Jaká kompetence u manažerů je nyní nejvíce poptávána? Jednoznačně je to schopnost řídit změnu. Stačí ale k řízení změny jen manažer, který tuto kompetenci má? Jak poznáme, že firma je připravena na změny, a jak na změnu reagují jednotliví zaměstnanci? 


Poslední tři roky ukázaly, jak jsou konkrétní firmy na změnu připraveny. Ukázaly, jak flexibilní jsou jejich interní procesy a zda jejich lidé mají kompetence, které podporují změnové řízení.  


Každý člověk reaguje v okamžiku změny velmi podobně. To, co nás vzájemně odlišuje, je rychlost, s jakou procházíme jednotlivými fázemi přijímání změny. V prvním okamžiku je pro každého z nás změna především výstupem z komfortní zóny. Je to změna našeho stavu, ve kterém jsme se cítili bezpečně. Reakcí na vystoupení z komfortní zóny je prvotní odpor a deklarování problémů, které nám nová situace přinese. Je to obranný mechanismus, který se spouští v každém z nás. V tu chvíli vidíme ve změně něco, co je velmi negativní. Cítíme narušení naší rovnováhy. Ve chvíli, kdy si dokážeme uvědomit, že změna může přinést i něco pozitivního, dostáváme se do fáze, kdy začneme formulovat užitky. Jakmile se ztotožníme s pozitivním postojem ke změně, jsme připraveni zapojit se do změny a posiluje se naše sebedůvěra. V té chvíli jsme připraveni změnu uskutečnit. 

Podobnými fázemi prochází i firma jako celek. Je jen otázkou, ve které fázi setrvá delší čas nebo ve které se zcela zastaví. Jsou firmy, které se propadají do zoufalství v nové situaci, jsou paralyzovány, nečinné, což se začne projevovat na snížení výkonnosti a jejich nekonkurenceschopnosti. Jiné firmy, nastavené prozměnově, spatřují ve změně příležitost. Využijí potenciál svých lidí, jejich kreativitu a projdou společně fázemi přijímání změny velmi rychle a stanou se hybateli změn. 


V čem je zásadní rozdíl mezi těmito firmami? Proč jedna firma projevuje v danou chvíli reaktivní jednání a jiná proaktivní? Odpověď je ve firemní kultuře, která je dlouhodobě budována. Každá firma ji má. Je jen rozdíl v tom, na jakých základech stojí. Firma, která podporuje kreativitu lidí, řídí inovace, zlepšuje své procesy a vztahy, stojí na společných hodnotách, ta je připravena na změny určitě lépe. 


Manažeři v takových firmách budují kulturu firmy stojící na lidech a rozvoji jejich kompetencí, na vidění smyslu každé práce. Dokážou agilně řídit projekty, zaměřují se na pozitivní aspekty a integrují změny do každodenního života. Pracují s postoji svých lidí a jsou jim osobním příkladem v dodržování hodnot. Firma postavená na těchto pilířích práce je připravena na změny.