BUSINESS

Jak se LIBERTY Ostrava daří cíle

dosažení uhlíkové neutrality naplňovat?

Postupujeme v duchu naší strategie

Greensteel, tedy směrem k výrobě zelené oceli. Významný krok jsme učinili

letos v červenci, kdy náš výkonný ředitel

Sandžív Gupta podepsal smlouvu s italskou společností Danieli na dodávku dvou

hybridních elektrických pecí pro LIBERTY

Ostrava. Zároveň také podepsal memorandum o spolupráci se společností ČEZ

ESCO, která je součástí skupiny ČEZ, jehož cílem je určit a vyvinout technologie

v oblasti obnovitelných zdrojů energie

a vodíku, které jsou pro transformaci ostravské huti nezbytné.

V České republice jsme také zahájili činnost Nadace GFG, charitativní organizace založené Sandžívem Guptou a jeho

ženou Nicolou, která chce probouzet

a podporovat zájem budoucích generací

o studium technických oborů a o karié-

ru v průmyslu, a také Akademie GREENSTEEL, jejímž smyslem je zvyšovat kvalifikaci stávajících i budoucích pracovních sil

a připravit je na nové technologie, které

nám zajistí uhlíkovou neutralitu.

Můžete popsat benefity, které nové pece

přinesou?

Pro náš program CN30 jsou zásadní.

Nové pece, které budou stát už v roce

2025, budou první svého druhu v Evropě

POSITIV 3/2022 ǀ 21