MANAŽERSKÉ FÓRUM

Jaké dopady má současná a očekávaná

situace s cenami energetických vstupů

na vaši společnost?

Ing. et Ing. Adam Liška, MBA

Generální ředitel a předseda představenstva WITKOWITZ ENVI a.s.

CEO and Chairman of the Board WITKOWITZ ENVI a.s.

Velmi významné. Tak jako každý strojírenský podnik se i naše společnost potýká

v posledních měsících s tímto negativním

jevem. Je pravdou, že existují nástroje,

kterými můžete společnost od tohoto

vlivu částečně ochránit, např. formou

energetických doložek již v nabídkách, ve

smlouvách, přes krátkou dobu platnosti

nabídky, pravidelnou a pružnou revizi

ceníků, rychlost reakce až po fixaci

cen energií. Ne vždy je to však možné,

jednoduché nebo výhodné. V případě naší

společnosti, kdy realizujeme dlouhodobé

projekty (průmyslové či komunální

čistírny odpadních vod), musíme uvažovat

v dlouhodobém horizontu a detailně

dbát na přípravu veškerých kalkulací, tak

abychom dané riziko eliminovali.

Strojírenské podniky jsou i díky tomuto

negativnímu vlivu ve stavu takovém, že

tam, kde ještě včera dokázaly exportovat,

nejsou dnes konkurenceschopnými.

Musíme uvažovat

v dlouhodobém horizontu

a detailně dbát na přípravu

veškerých kalkulací.

The effects are very significant. Our

company, along with every other

engineering company, has been tackling

this negative phenomenon for the past

couple months. There are ways to partially

protect a company from this, for example,

through energy clauses included in offers

and contracts, short-term offers, regular

and flexible pricing updates, a quick

reaction and fixing energy prices. Not

always are these solutions possible, simple

to implement, or even beneficial. In the

case of our company, which realizes long

term projects (industrial or communal

wastewater treatment plants), we need to

consider the projects on a long term scale

and carefully prepare all calculations in

order to eliminate this risk.

Properly considering the current industrial

conditions in addition to this negative

event, means to realize that companies

who handled their exports well yesterday,

could be rendered.

Arun Rajeevan Krishnan

Jednatel společnosti Vitesco Technologies CZ, s.r.o. – závod Frenštát

Managing Director Vitesco Technologies CZ, s.r.o. – Plant Frenštát

Mluvíme zde o zvýšení nákladů, které je

o 250 % vyšší, než jsme očekávali. Také

předpokládáme, že tento trend bude nadále pokračovat i do příštího roku. Naštěstí jsme se již před energetickou krizí rozhodli stát se uhlíkově neutrální společností

a energetická efektivita je jedním z našich

dlouhodobých cílů. V této snaze jsou našimi třemi pilíři fotovoltaické elektrárny (15

% naší energie do roku 2024), vylepšení

energeticky úsporného vybavení našeho

závodu a zařazení výrobních zařízení hodnocených AA. Postupné vyřazování zemních plynů je naší hlavní cestou k uhlíkově

neutralitě. Do roku 2023 nainstalujeme

tepelná čerpadla a systémy pro rekuperaci

odpadního tepla pro naše pracovní zaří-

4 ǀ POSITIV 3/2022

zení, což nám pomůže ušetřit při topení.

Tyto kroky nám pomáhají zmírnit dodatečné náklady i dnes. Tato energetická krize

je požehnání v přestrojení pro uhlíkovou

neutralitu.

efektivita

“ Energetická

je jedním z našich

dlouhodobých cílů.

We are talking about an additional

costsincrease of 250 % for 2022 compared

to what we expected. And we assume this

trend will continue in the next year as

well. However, even before the energy

crisis, we decided to be a carbon-neutral

company, and energy efficiency is one

of our major long-term goals. The three

pillars that we focus on are photovoltaic

cells (15% energy by 2024), upgrade

to energy-efficient facility equipment

& AA-rated production equipment. For

carbon neutrality phase out of natural gas

is the main target. For this we are installing

heat pumps & systems for waste heat

recovery from working equipment for

heating by 2023. Currently, these steps

help to partially mitigate the additional

costs.