Jurkovičova rozhledna, novodobý klenot valašské krajiny

Od roku 2012 turisty okouzluje a láká dřevěná Jurkovičova rozhledna, která se tyčí nad městem Rožnov pod Radhoštěm a je viditelná z Masarykova náměstí. 

Rožnovská rozhledna nese jméno slovenského architekta Dušana Samo Jurkoviče, který, naštěstí, zanechal výraznou stopu také v našem kraji. Vznikla podle původních více než sto let starých nákresů tohoto uznávaného lidově-secesního tvůrce z první poloviny 20. století. Rozhledna se stavěla dle původních architektových návrhů, pouze s drobnými úpravami dle současných platných předpisů. Veškeré kovářské, klempířské práce a většina tesařských prací včetně detailů se prováděly ručně za použití starých, dnes již téměř nepoužívaných pracovních postupů. Nosné prvky rozhledny jsou z dubového dřeva, na ostatní části byl použit smrk nebo jedle. Barevné řešení rozhledny odpovídá Jurkovičovým stavbám na Pustevnách. 

Z Jurkovičovy rozhledny je možné vidět západní část Hutiska, Vigantice, Hážovice, Tylovice, Kramolišov, centrum Rožnova (s kopcem Hradisko na západní straně), severní části Rožnova za řekou Bečvou, obce v západní části Rožnovské brázdy, velkou část Valašského muzea v přírodě, městský park, části Rožnova Letná, Rybníčky a část Horních Pasek na severu města i masiv Radhoště.

www.visitroznov.cz


Jurkovič Observation Tower: A Modern Jewel of the Wallachian Landscape

Since 2012, tourists have been enchanted and attracted by the wooden Jurkovič observation tower, which rises above the town of Rožnov pod Radhoštěm and is visible from Masaryk Square.

The Rožnov lookout tower is named after the Slovak architect Dušan Samo Jurkovič, who fortunately, left a significant mark in our region. It was built according to the original drawings of this renowned folk and Art Noveau artist from the first half of the 20th century, which are more than a hundred years old. The lookout tower was built according to the architect’s original designs, with only minor modifications according to current regulations. All blacksmithing, plumbing and most of the carpentry work, including detailing was done by hand using old working methods that are almost no longer used today. The supporting elements of the tower are made of oak wood, while spruce or fir was used for other parts. The colour design of the tower corresponds to Jurkovič’s buildings in  Pustevny.

From the Jurkovič tower it is possible to see the western part of Hutisko, Vigantice, Hážovice, Tylovice, Kramolišov, the centre of Rožnov (with the Hradisko hill on the western side), the northern part of Rožnov beyond the Bečva river, villages in the western part of the Rožnov furrow, a large part of the Wallachian Open Air Museum, the city park, parts of Rožnov Letná, Rybníčky and part of Horní Paseky in the north of the city and the masiff of Radhošť.


Rožnovské galerie umění

Město Rožnov pod Radhoštěm je bohaté na umění. V bývalé LOANĚ vznikl unikátní prostor s industriálními prvky zvaný 3. etáž, který slouží jako výstavní prostor nebo sál pro různé kulturní akce. Další galerie se nachází poblíž Masarykova náměstí, je to Galerie Crears a Stage Garden – architektonicky zajímavý komplex staveb, které jsou výstavním i prodejním prostorem s moderním uměním. Svou uměleckou stopu po sobě na různých místech zanechal i místní umělec Marius Kotrba. Na jeho sochu je možné narazit třeba v městském parku nebo u Brillovky, kde se nachází i ateliér, ve kterém tvořil.

www.visitroznov.cz


Art Galleries of Rožnov

The town of Rožnov is also rich in art. In the former LOANA factory, a unique space with industrial elements called the 3rd Floor was created.  It serves as an exhibition space or a hall for various cultural events. Other galleries located near Masaryk Square are the Crears Gallery and Stage Garden- an architecturally interesting complex of buildings that are exhibition and sales spaces for modern art. Local artist Marius Kotrba has also left his artistic imprint in various places. His sculpture can be found in the city park or at the ‘Brillovka’, where his studio is located.