Jak se LIBERTY Ostrava daří cíle dosažení uhlíkové neutrality naplňovat?

Postupujeme v duchu naší strategie Greensteel, tedy směrem k výrobě zelené oceli. Významný krok jsme učinili letos v červenci, kdy náš výkonný ředitel Sandžív Gupta podepsal smlouvu s italskou společností Danieli na dodávku dvou hybridních elektrických pecí pro LIBERTY Ostrava. Zároveň také podepsal memorandum o spolupráci se společností ČEZ ESCO, která je součástí skupiny ČEZ, jehož cílem je určit a vyvinout technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, které jsou pro transformaci ostravské huti nezbytné. 

V České republice jsme také zahájili činnost Nadace GFG, charitativní organizace založené Sandžívem Guptou a jeho ženou Nicolou, která chce probouzet a podporovat zájem budoucích generací o studium technických oborů a o kariéru v průmyslu, a také Akademie GREENSTEEL, jejímž smyslem je zvyšovat kvalifikaci stávajících i budoucích pracovních sil a připravit je na nové technologie, které nám zajistí uhlíkovou neutralitu.


Můžete popsat benefity, které nové pece přinesou?

Pro náš program CN30 jsou zásadní. Nové pece, které budou stát už v roce 2025, budou první svého druhu v Evropě a budou mít celkovou výrobní kapacitu 3,5 milionu tun oceli ročně. Do roku 2027 sníží emise CO2 z ostravské huti o více než 80 procent. Omezí závislost huti na dovážených surovinách a umožní větší výrobní flexibilitu. 


Co k tomu bude komě samotných pecí třeba?

Tyto pece s objemem tavby 200 tun budou flexibilnější ve směsi vsázky, od velkého podílu surového železa a železonosných materiálů jako HBI či DRI až po 100 % šrotu v druhé fázi projektu, kdy bude postavena linka zvláště vysokého napětí 400 kV do huti.  O tuto flexibilitu se postará patentovaná technologie pro řízení elektrického napájení pece, která snižuje nepříznivý dopad na stabilitu elektrické sítě, čímž zlepšuje energetickou účinnost. 


K tomu, aby bylo dosaženo cíle uhlíkové neutrality, ale bude třeba mít také zelenou elektřinu. Jak ji plánujete získat?

Za tímto účelem jsme uzavřeli partnerství se společností ČEZ ESCO, která je součástí skupiny ČEZ. Společně budeme hledat nízkouhlíkové a bezuhlíkové technologie pro výrobu elektrické energie, a to zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie a využití vodíku. 


Na kolik LIBERTY Ostrava tato zelená revoluce přijde?

Částka je to samozřejmě obrovská. Jen pořízení hybridních elektrických pecí a další návazné kroky představují investici ve výši 8,6 miliardy korun. Transformaci ostravské huti směrem k výrobě zelené oceli budeme financovat kombinací vlastních zdrojů, úvěrů a vládních podpůrných programů. Jde ale o klíčový krok na naší cestě ke splnění cíle, jímž je dosažení uhlíkové neu-
trality do roku 2030.


Je tento cíl dosažitelný – i vzhledem k bezprecedentnímu růstu cen energií?

Samozřejmě kromě dosažení uhlíkové neutrality musíme udělat vše pro to, aby byl provoz ekonomicky rentabilní, konkurenceschopný a dlouhodobě udržitelný. Nová technologie bude efektivnější, čímž dosáhneme významných úspor, energii budeme získávat do značné míry z vlastních obnovitelných zdrojů. Zkrátka je potřeba na celou změnu hledět komplexně a na jejím konci vidět ekonomicky, ekologicky i společensky udržitelný podnik, což bude příznivé pro celý region.


Ostravská huť je součástí GFG Aliance podnikatele Sandžíva Gupty od roku 2019. Jak se od té doby změnila?

LIBERTY Ostrava jsme koupili v době největšího propadu v ocelářství od roku 2008, po kterém navíc následovala pandemie koronaviru. V prvních dvou letech jsme tedy firmu podpořili celkem 3,6 miliardy korun, abychom udrželi výrobu a pracovní místa. Kromě toho jsme se zaměřili na zlepšování výrobních a obchodních činností. V roce 2021 se situace obrátila, huť zaznamenala rekordní výrobní výsledky a úspěšně vstoupila i do roku 2022.


Představuje investice do nových pecí i signál pro region, že budete podnik nadále rozvíjet a v Ostravě zůstanete?

Jednoznačně. Zaměstnáváme tu šest tisíc lidí a stejně jako v každém místě, kde podnikáme, se snažíme být dobrým sousedem. Podporujeme místní kulturní a sportovní akce, například populární festival Colours of Ostrava, ale i neziskový sektor. A pokračujeme ve snižování vlivu výroby oceli na okolí, s čímž podnik začal již před více než 20 lety. Věřím, že aktuální investice do výroby zelené oceli přispěje k tomu, že těžký průmysl nebude vnímán jako zátěž pro životní prostředí, ale jako strategické odvětví přispívající k prosperitě regionu, v němž působí.


Pane Biswasi, děkujeme Vám za rozhovor.