HR

Jiří Kratochvíl from DIGITAAL Asks:

How Does Building a Good

Employer Brand Help You in

Recruitment and What Has Worked

Best for You in This Regard?

Markéta Pavelková

People & Culture Director,

Coca-Cola HBC

Za dobu mého působení v personální oblasti se událo mnoho změn. Avšak jedním

z trendů, který stále přetrvává, je neustálá

snaha firem získat právě ty zaměstnance,

kteří nejen že skvěle zapadnou do firemní

kultury, ale také přinesou nové nápady, díky

kterým se firma posune dál.

V Coca-Cola HBC pro nás není hlavní prioritou jen rychle zaplnit volnou pozici. Právě

naopak. Dobře víme, že někdy je lépe vyčkat

na toho správného kandidáta či kandidátku.

Raději investujeme prostředky, čas a úsilí do

nových kampaní ve snaze udělat maximum

pro správný fit. Budování značky dobrého

zaměstnavatele tedy tvoří důležitou součást

našeho podnikání.

Během roku pořádáme několik náborových

kampaní, které jsou zaměřené na všechny

důležité pozice. Nejvíce úsilí investujeme do

kampaní se studenty. Rozvojové programy

a pozice připravené speciálně pro studenty

nám pomáhají dostat k nám do firmy nové

talenty, kteří si u nás mohou projít různými

projekty a pozicemi. Je pro nás důležité, aby

jméno naší firmy mezi studenty rezonovalo napříč všemi obory, které u nás mohou

mít uplatnění. Ve spolupráci s vysokými

školami chceme jít mnohem dál než se pouze účastnit kariérních dnů. Zaměřujeme

se tedy na kampaně, jejichž účelem není

primárně samotný nábor, ale více se dotýkají povědomí o značce. Příkladem může

být naše soutěž Management Challenge,

v rámci které mají studenti možnost poznat

naše podnikání a přední manažery. Díky

případovým studiím studenti mohou nahlédnout pod víčko našeho podnikání a pracovat na reálných projektech, se kterými se

v našem podnikání zabýváme. V rámci této

kampaně tedy studenti pracují na jedné

z výzev a během samotného řešení se mohou kdykoliv spojit s manažery z kteréhoko-

li oddělení naší firmy. Díky této kampani

navazujeme nové spolupráce s vysokými

školami a rozšiřuje se nám síť kontaktů a jednou potenciálních kandidátů.

Je pro nás tedy důležité investovat nejen

přímo do čistě náborových kampaní, ale

zaměřit se i na brand awareness kampaně.

V případě náboru talentů z řad studentů

je to tedy začít spolupráci ještě při samotném studiu. Ve firmě máme mezi zaměstnanci mnoho kolegů a kolegyň, kteří si

jako studenti a studentky prošli několika

takovými kampaněmi a každá z nich je

utvrdila v tom, že Coca-Cola HBC je právě

ta firma, ve které chtějí po ukončení studií

nastartovat svoji kariéru. A právě tyto

příběhy nás drží v přesvědčení, že jdeme

tou správnou cestou.

Many changes have occurred during my time

in HR. However, one of the trends that still

persists is the constant drive of companies to

attract those employees who will not only fit

perfectly into the company culture but also

bring new ideas that will take the company

forward.

At Coca-Cola HBC, our top priority is not

just to fill an open position quickly. On the

contrary, we know that sometimes it is better

to wait for the right candidate. We prefer to

invest the resources, time and effort in new

campaigns in an effort to do our best to get

the right fit. Building a good employer brand

is therefore an important part of our business.

We run several recruitment campaigns

throughout the year, targeting all relevant

roles. We invest most of our efforts in

campaigns with students. Development

programmes and positions specifically

for students help us bring new talents to

the company who can work their way through

various projects and positions with us. It’s

important to us that our company’s name

resonates with students across all disciplines

and that they can pursue it with us. We want

to take it much further than just attending

career days in collaboration with universities.

Therefore, we focus on campaigns that are

not primarily aimed at recruitment, but more

on brand awareness. An example of this is

our Management Challenge, where students

have the opportunity to get to know our

business and leading managers. Through the

case studies, students are able to look under

the hood of our business and work on real

projects that we deal within our business.

As part of this campaign, students work

on one of the challenges and can connect

with managers across all departments of

our business at any time during the actual

solution. Thanks to this campaign we

are establishing new collaborations with

universities and expanding our network of

contacts with potential candidates.

It is important for us not only to invest directly

in pure recruitment campaigns, but also to

focus on brand awareness campaigns. In

the case of recruiting student talents, it is

therefore necessary to start the cooperation

while the students are still studying. We have

many colleagues among our employees

who have been through several of these

campaigns as students and each of them

have strengthened their conviction that

Coca-Cola HBC is the company where they

want to start their career after graduation.

And these stories keep us convinced that we

are on the right path.

Text a foto: DIGITAAL.CZ

POSITIV 3/2022 ǀ 61