Nošovice 

Hyundai Motor uzavřel multilaterální dohodu o výstavbě vodíkového ekosystému pro mobilitu v České republice

Společnost Hyundai Motor Company oznámila, že podepsala multilaterální memorandum o shodě s veřejnými a soukromými subjekty z Jižní Koreje a České republiky, jehož cílem je podpořit výstavbu vodíkového ekosystému určeného pro mobilitu.

www.hyundai-motor.cz

Hyundai Motor Enters Into a Multilateral Agreement Regarding the Construction of Hydrogen Infrastructure for Mobility in Czechia

The Hyundai Motor Company announced that it signed a multilateral memorandum regarding their agreement with public and private subjects in South Korea and the Czech Republic. The goal of which is to support the construction of a hydrogen ecosystem aimed at mobility.


Ostrava 

Moravskoslezské Hydrogen Valley se rozjíždí. Vznikl Vodíkový Klastr

Moravskoslezský kraj, VŠB-TUO a společnost Cylinders Holding udělaly další krok ke vzniku prvního českého „vodíkového údolí“, kde energetiku a dopravu založenou na fosilních palivech nahradí vodíkové technologie. Založili Vodíkový Klastr.

www.msk.cz


The Moravian-Silesian Hydrogen Valley is Picking Up Steam. A hydrogen Cluster was Created

The Moravian-Silesian Region, VŠB-TUO and the company Cylinders Holding made another step towards the creation of Czechia’s first “hydrogen valley,” where fossil fuel energetics and transport will be replaced with hydrogen technologies. They founded a hydrogen cluster.


Ostrava 

Využití interim managementu v SME

2.–3. 9. 2022 se v Ostravě sešlo 36 interim manažerů z České asociace interim
managementu na pravidelné Výroční členské schůzi. Hlavním tématem diskusí bylo využití interim managementu v SME. Kromě pracovního programu navštívili v rámci exkurze největší elektrárnu a teplárnu na severní Moravě – Elektrárnu Třebovice. Zážitkem pro ně byla i možnost prohlídky Dolu Jeremenko, kde obdivovali unikátní těžní stroj a měli možnost vyjet na těžní věž s vyhlídkou na celou Ostravu. 

Radka Šušková, členka výboru CAIM


Use of Interim Management in SME

50 interim managers from the Czech Association of Interim Management held their annual members meeting in Ostrava from 2. 9. 2022 to 3. 9. 2022. The main topic of their discussion was the use of interim management in SME. In addition to their work schedule, they also visited the largest power and heating plant in North Moravia - the Třebovice power plant. They also had the opportunity to visit the Jeremenko Mine where they could have a look at a unique mining machine, and then take a lift to the top of a mining tower offering a view of the entire Ostrava.


Ostrava 

LIBERTY zahajuje historickou investici do transformace ostravské huti ve výrobce zelené oceli

LIBERTY Ostrava podepsala v pátek 8. července smlouvu se společností
Danieli na výstavbu dvou hybridních elektrických obloukových pecí ve své ocelárně. Nejvyšší investice do ostravské huti za několik posledních desetiletí v celkové výši 8,6 miliardy korun umožní snížit do roku 2027 emise oxidu uhličitého o více než 80 procent.

www.libertysteelgroup.com


LIBERTY is Beginning their Historical Investment into Transforming the Ostrava Smeltery into a Producer of Green Steel

On the 8th of July, LIBERTY signed a contract with Danieli for the construction of two hybrid electric arc furnaces in their steelworks. This marks the largest investment into Ostrava’s smeltery in the past couple decades, totaling around 8.6 billion czk. By 2027, the project aims to decrease the steelworks’ carbon dioxide emissions by 80 percent.


Ostrava 

Stop byrokracii. MPO spustilo nový web pro podnikatele

Představit veřejnosti konkrétní opatření na snížení byrokracie pro podnikatele a informovat o klíčových digitálních projektech. Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo nový web www.stopbyrokracii.cz. Web na jednom místě prezentuje opatření, která již platí, a nechybí konkrétní připravované kroky. Dále informuje o klíčových digitálních projektech, které by rovněž měly přispět ke snižování byrokratické zátěže.

www.khkmsk.cz


Stop to Bureaucracy. MPO Launched a New Website for Businessmen

Presenting the wider public with specific precautions to take in order to decrease bureaucracy for entrepreneurs and inform them about key digital projects. The Ministry of Industry and Trade launched a new website, www.stopbyrokracii.cz. First of all, the site offers existing measures one can take, and the groundwork for which is already in place. Second, it also informs those interested about key digital projects that aim to decrease bureaucratic load.