INVESTORS IN MSK

dramaticky stoupat – když naše dvě

hutě přejdou na elektrické obloukové

pece, tak to je 50 % spotřeby kraje, celých 5 % spotřeby v republice. Takže

buď postavíme 10 plynových elektráren, nebo musíme využít jádra. Malé

jaderné reaktory by měly tvořit páteř

energetiky po r. 2050. Do té doby budeme muset nějak přežít.

Jak to přežijeme? Máme nějaké jiné

dobré šance?

Nějaké máme – např. metan, další důlní plyny, biomasu, ale nic z toho není

ideální ani postačující. Prostě budeme

závislí na Dukovanech a Temelínu. Nějaké plynové zdroje zřejmě vzniknou

a pomůžou překlenout tu mezeru mezi

„dobou uhelnou“ a „dobou jadernou“.

V tom můžeme závidět Polákům, kteří

jasně řekli, že pro ně žádná „doba plynová“ nebude. Je tu velká příležitost s nimi

spolupracovat. Mají už vyjednanou

certifikaci malých jaderných reaktorů,

my přemýšlíme nad každým papírem.

V r. 2035 budou mít reaktory nasazené,

a my se budeme jen dívat a tiše závidět,

jak svítí, topí, vyrábějí… U nás budeme

vypínat domácnosti a firmy, protože

elektřinu nebudeme mít?

Jak je podle Vás nastavena nynější veřejná

podpora výzkumu v energetice v ČR?

Problém je, že koncepci nepřipravují

energetici, ale zelené neziskovky a MŽP.

Jak to pak může vypadat?! ČEZ potřebuje

7 000 jaderných inženýrů do r. 2030. Ale

– zvýšila se vůbec produkce inženýrů na

VŠ? Myslím, že nás čekají velké problémy.

Cesta z nich existuje – ale chce to moudře

myslet a dobře spolupracovat.

Will the Moravian-Silesian Region

Have Enough Electricity?

In the future, we will need it much more than today. Where will it come from? There are many

options, we just need to use them in the right combination.

We generate a lot of electricity in our

region. Is it enough?

We import more than half of our energy.

When the Dětmarovice power plant is

shut down, we will import almost all of our

consumption. Then we will be dependent

on Temelín or Dukovany

because

the developed industry in our region has

much higher consumption.

Gas resources will emerge

“ and

help bridge the gap

between the coal and the

nuclear age.

What do you think the region will be

drawing from when the coal power

plants are completely shut down? What

are the possibilities when it comes

to renewable sources?

The renewable energy sources across

the country lack sufficient capacity and

they are expensive. For example, when you

use solar power plants, but the sun shines

only 12% of the time. When it comes to

wind power plants, the wind blows 65% of

the year and the best conditions would be

in the Osoblaha, Opava and Hlučín regions.

However, then the question must be asked

if we should let the landscape be destroyed

by all of the windmills. The environmental

impact is not negligible either, which is why

municipalities do not want to allow it. We

cannot build on either, but rather take them

as a complimentary.

Will we be relying mainly on nuclear

power then?

That's the only chance for the future.

However, we do not have to build large

nuclear units, but instead small nuclear

reactors (SMR). These will be built instead

of thermal power plants in Třebovice,

Třinec, and Blahutovice. ČEZ plans to build

the first SMR in Temelín, and then continue

to build elsewhere. However, we need

them to build Dětmarovice and Temelín

at the same time. Electricity consumption

in the region will be drastically increasing.

If our two steelworks switch to electric

arc furnaces, that's 50% of the region's

consumption, and a full 5% of the country's

consumption. So either we build ten gas

plants or we have to use nuclear ones. Small

nuclear reactors should form the backbone

of the energy sector after 2050. Until then

we will have to somehow survive.

How are we going to survive? Do we

have any other good chances?

We do have some for example with methane,

other mining gases, or biomass. However,

none of these are ideal or sufficient. We will

simply depend on Dukovany and Temelín.

Some gas resources will probably emerge

and help bridge the gap between the "coal

age" and the "nuclear age". In this respect,

we can envy the Poles, who have made it

clear that there will be no "gas age" for

them. There is a great opportunity to work

with them. They have already negotiated

the certification of small nuclear reactors,

and we are thinking about every piece

of paper. In 2035, the Poles will have

the reactors deployed, and we will watch

and silently envy how they light up, heat,

and produce... In our country, we will shut

down homes and businesses because we

will not have any electricity.

In your opinion, how is the current public

support for energy research in the Czech

Republic established?

The problem is that the concept is not

prepared by energy experts, but by green

nonprofit organizations and the Ministry

of the Environment. What does it look like

then? ČEZ needs 7 000 nuclear engineers

by 2030. However, has the production of

engineers at Universities increased at all?

I think we are in big trouble. There is a way

out, but it requires wise thinking and

good cooperation.

Text: redakce

Foto: Moravskoslezský kraj

www.positiv.cz ǀ 77