BUSINESS

Jak Hyundai implementuje legislativní požadavky na

ochranu životního prostředí do své činnosti?

Automobilka Hyundai je velký podnik, který musí plnit

požadavky jak české, tak i evropské legislativy. Co se

týče ekologie, jsou to požadavky týkající se zejména

nakládání s odpady, ochrana vod a ovzduší, to vše pod

tzv. integrovanou prevencí a omezováním znečišťování.

Přidružuje se k tomu třeba i ochrana biodiverzity a jiné

CSR aktivity s přesahem do ekologie.

Jakým způsobem řeší vaše strategie přesun k zelené

energii a omezování využití neobnovitelných zdrojů?

V rámci celého Hyundai chceme do roku 2029 ušetřit nejméně 20 % veškerých energií a o 30 % snížit

spotřebu vody.

Elektrickou energii nakupujeme od roku 2022 pouze

z obnovitelných zdrojů. Ve fázi příprav máme i projekt na naši vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Postupně chceme transformovat i další neobnovitelné zdroje, v našem případě zemní plyn, abychom dokázali co

nejdříve splnit svůj cíl uhlíkové neutrality. Energeticky

nám do budoucna velmi pomohou připravované projekty na zacyklování odpadního tepla a vody.

V Moravskoslezském kraji je velkým tématem

i ochrana ovzduší. Na tu vaše strategie

pamatuje také?

Přestože je znečišťování ovzduší v našem kraji způsobeno převážně tuhými látkami z těžkého průmyslu

nebo hustou dopravou, u nás produkujeme především

tzv. těkavé organické látky z výrobního procesu lakování karosérií. V lakovně ale disponujeme dopalujícími

zařízeními, díky kterým s přehledem plníme veškeré

legislativní limity. Největším zařízením je tzv. Regenerativní termická oxidace, my mu zkráceně říkáme RTO.

Toto zařízení dosahuje účinnosti 97 %.

Kromě toho jsme součástí systému environmentálního

managementu, zkráceně EMS. Ten je tvořen normou

ISO 14001, kterou mohou firmy dodržovat dobrovolně, a která určuje další kritéria nad rámec zákona pro

minimalizaci dopadu činnosti firem na životní prostředí. Jako jediná automobilka v ČR máme i tzv. certifikaci

EMAS (Eco Management and Audit Scheme).

V rámci naší velké ucelené strategie je jednou

z našich hlavních vizí udržitelnosti být do roku

2040 úplně CO2 neutrální. Dále samozřejmě řešíme materiálovou náročnost, obsah škodlivých

látek nebo omezení produkce odpadu. Postupně

přecházíme na principy cirkularity a chceme být co

nejvíce udržitelní.

Zmiňujete odpady – jaké kroky konkrétně podnikáte

k omezení jejich produkce, popř. k jejich lepší

využitelnosti?

Dříve bylo trendem třídit odpady, dnes už se snažíme

přímo jejich vzniku předcházet, nebo odpad alespoň

z co největší části recyklovat. Recyklujeme prakticky

všechny obalové materiály. Ty, u kterých není recyklace možná, lze využít po dalším zpracování například

jako alternativní palivo.

Z hlediska udržitelnosti a cirkularity není pro nás zásadní jen odpady třídit, ale zajímá nás i to, jak se s nimi

nakládá dále. Proto i po svých dodavatelích chceme,

aby hledali nové cesty v jejich likvidaci. Aktivní se snažíme být i sami, a proto hledáme metody nebo aplikujeme projekty na zacyklování odpadů zpět do výroby,

popřípadě redukci odpadů. Již řadu let takto navracíme odpadní ředidla z lakovny po jejich zpracování

zpět do výroby. Nyní usilovně pracujeme na možnosti snížení množství kalu z procesu čištění odpadních

vod. Pokud se nám tento projekt podaří dovést do

zdárného konce, snížíme množství odpadů o několik

stovek tun ročně.

44 ǀ POSITIV 3/2023

Pokud se nám tento projekt podaří

“dovést

do zdárného konce, snížíme

množství odpadů o několik

stovek tun ročně.

Vedete i své zaměstnance k tomu, aby se podíleli na

ochraně životního prostředí, např. prostřednictvím

osvětových akcí?

Těchto aktivit máme celou řadu, spolupracujeme

s ČSOP Salamandr na obnově beskydských luk. Podporujeme například i ZOO Ostrava. Do těchto projektů

zapojujeme i naše zaměstnance v rámci dobrovolnických dnů. Ochranou biodiverzity se zabýváme i u nás v

Hyundai – budujeme ptačí pítka, hmyzí domečky, budky pro netopýry a mnoho dalšího. Na výrobu hmyzích

domečků byly použity naše dřevěné materiály, které by

se jinak staly odpadem, není nám tedy cizí ani upcycling.

2x ročně se také účastníme akce Ukliďme Česko.

V rámci této akce naši zaměstnanci mohou sbírat odpady například v okolí svých domovů.

V rámci naší velké rodinné akce Hyundai Family Day,

kterou pořádáme pro naše zaměstnance, jsme se

mimo jiné v součinnosti s našimi dodavateli zaměřili na

ekologii. Již druhým rokem, vždy v červnu, chystáme

pro zaměstnance osvětovou akci Eko-týden, který byl

letos zaměřen na komunální odpady, nejen jejich třídění, ale hlavně na prevenci jejich vzniku. Sami se snažíme komunální odpad třídit do šesti kategorií (směsný,

plasty, papír, sklo, kovy a bioodpad). Koše na třídění

máme ve všech halách, snažíme se ale pokud možno

motivovat zaměstnance, aby primárně odpad vůbec

nevznikal, pokud je to samozřejmě možné.

Pane Vitochu, děkujeme Vám za rozhovor.