INVESTOŘI V MSK

Lukáš Šponiar

svařovací technolog a vedoucí realizace

Welding Technician and Head of Realization team

Lukáši, povězte nám prosím něco o sobě

a Vašem působení ve firmě IPH.

Specializuji se na svařování a ofukovače. Před sedmi lety

jsem díky IPH absolvoval kurz svařovacího technologa

a nějaký čas jsem pracoval jako technolog. V době, kdy

bylo potřeba doplnit tým realizace, jsem se stal vedoucím

realizace. S týmem servisních pracovníků jezdím k zákazníkům a ve spolupráci s lokální údržbou odstraňujeme

závady, servisujeme vybraná zařízení a provádíme revize. Zaměřuji se i na nedestruktivní zkoušení svárů. V tuto

chvíli pracuji také jako svařovací technolog, a tak jsem

se k původnímu zaměření vrátil a zastávám obě funkce.

Jako velký benefit vnímám možnost pracovat částečně v

režimu home office, práce se mi tak lépe organizuje. Týká

se to hlavně dílčích pracovních úkolů, jako jsou technické

zprávy a vypracování technologických postupů. Celkově

pro mne bývá organizace času náročná, protože mám tři

děti a dálkově studuji vysokou školu.

Lukáš, please tell us something about yourself

and your work at IPH.

I specialize in welding and blowers. Thanks to IPH,

I attended a welding technician course 7 years ago,

and I spent some time in this position. When the time

came to assemble the realization team, I was appointed

Head of Realization team. My team of service workers

and I visit various customers and collaborate with

local maintenance teams to rectify defects, service

devices and conduct revisions. Additionally, I focus

on non-destructive testing of welds. At present,

I continue to work as a welding technician, which

has allowed me to return to my roots. I currently

hold both positions. I consider the opportunity to

work from a home office a significant advantage of

my job, as it allows me to better manage my work

tasks. This is particularly relevant when handling

responsibilities such as technical reports and creating

technological procedures. Time management can be

quite challenging for me due to my responsibilities

as a parent of three children and my ongoing remote

university coursework.

Petr Szczotka

vedoucí realizace

Head of Realization team

Petře, co utkvělo v paměti vám? Prozradíte nám něco

zajímavého z vaší praxe?

V mé paměti utkvěly stovky příhod spojených s realizací

zakázek, na jejichž vyprávění by nám nestačil ani celý den.

Během mé pracovní kariéry jsem měl tu čest setkat se s

mnoha různými lidmi na různých místech. Vzpomínám také

na začátky mého působení v IPH, kdy jsem mohl úzce spolupracovat s Pavlem Halfarem, zakladatelem společnosti.

Když se rozsah činnosti firmy IPH rozrostl o oblast servisu

zařízení a hledaly se nové pracovní síly, dostal jsem se do

čela servisního týmu. Vypracoval jsem se z pozice servisního technika na vedoucího realizace. Během své dlouholeté praxe jsem získal zkušenosti s technologickými celky

v energetice, kompenzátory, ofukovači, klapkami a dalšími

zařízeními, která najdeme v různých typech provozů, například ve spalovnách, teplárnách, elektrárnách a celulózkách.

92 ǀ POSITIV 3/2023

Petr, what about IPH has stuck with you? Can you tell

us something interesting from your experience at work?

I have many stories of events that took place while

working on contracts and I could sit here and talk

about them all day. Throughout my career, I had

the opportunity to meet with a lot of different people in

various places. I have fond memories of my beginnings

at IPH, when I was working closely with Pavel Halfar,

the company’s founder. When the operations of IPH

expanded to include servicing, and the company was

looking for new staff, I ended up securing the position

of Service Team Leader. Eventually, I worked my way

up from Service Technician to Head of Realization

team. Over the years, I gained experience with

many technological components from the fields of

energetics, compensators, blowers, flaps and other

devices. These components are often found at

various facilities such as incinerators, heatings plants,

power plants and pulp mills.