Svátek sklizně slavili i pod Beskydami

STYLE

Gustava Kotajného, zakladatele rodinné zemědělské farmy v obci Koňákov, jsme se zeptali:

Vaše rodinná zemědělská farma má

stříbrnou medaili ze soutěže Farma roku

ČR. Pořádáte na ní Farmářské slavnosti.

Jaký byl letošní ročník s názvem

Těšínské dožínky?

Byla to akce pro veřejnost s tradičním slavnostním dožínkovým průvodem v typických regionálních krojích. Byl připraven

program pro děti všech věkových kategorií, návštěvníci měli možnost vidět ukázky

řemesel, výstavu drobného zvířectva, kou-

pit si regionální výrobky a pobavit se řadou

atrakcí a hudebními vystoupeními. Letos

nás navštívila i delegace mezinárodního

Angus fóra z USA, Kanady a Austrálie, zaměřeného na chov tohoto plemene skotu.

Letošní dožínky byly doprovodnou akcí

soutěže School Friendly, která oceňuje

inspirativní spolupráci firem a škol.

Spoluorganizátorem a hlavním partnerem dožínek bylo letos Sdružení pro roz-

voj Moravskoslezského kraje. Sdružení

vyhlásilo již 5. ročník této soutěže. Naše

farma Koňákov spolupracuje už dvacet

let s Albrechtovou střední školou v Českém Těšíně. Studenti přicházejí v průběhu studia k nám na farmu a získávají

praktické zkušenosti. Jsem rád, že řada

z nich přebírá naše know-how a jsou

z nich úspěšní farmáři.

Harvest Festival Was Celebrated

Under Beskydy Mountains

We asked Gustav Kotajný, the founder of a family farm in the village of Koňákov:

Your family farm has won a silver medal

in the "Farm of the Year" of the Czech

Republic. What was this year's event called

'Těšínské dožínky with a twist' like?

It was a public event with a traditional

ceremonial harvest festival parade in

typical regional costumes. There was

a programme for children of all ages,

visitors had the opportunity to see craft

demonstrations, an exhibition of small

animals, buy regional products and be

entertained by a number of attractions

and musical performances. This year we

were also visited by a delegation from

the International Angus Forum from the

USA, Canada and Australia, which is

focused on breeding of this breed of cattle.

This year's harvest festival was a side event

of the School Friendly competition, which

recognises inspiring collaboration between

companies and schools.

The co-organiser and main partner of

the harvest festival this year was the

Association for the Development of the

Moravian-Silesian Region. The Association

has organised the 5th year of this

competition. Our farm Koňákov has been

cooperating with Albrecht's High School

in Český Těšín for 20 years. Students

come to our farm during their studies and

gain practical experience. I am glad that

many of them take over our know-how

and become successful farmers.

Text: Ing. Radúz Mácha

Foto: Těšínské dožínky

www.positiv.cz ǀ 113