MANAŽERSKÉ FÓRUM

Ing. Rostislav Rožnovský

Ředitel organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace

Director of Organisation Moravian-Silesian Energy Center, state-funded institution

Na strategické úrovni se jedná rozhodně

o rozvoj nízkoemisních vodíkových a jaderných technologií s důrazem na rychlou

implementaci malých modulárních reaktorů a dále potenciál využití geotermální

energie. Významnou oblastí jsou dále obnovitelné zdroje energie, a to zejména fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla.

Vždy jde samozřejmě o kvalitní nastavení

koncepčního řešení tak, aby byla zajištěna

dostupnost a kvalita dodávek energie za

přijatelnou cenu pro domácnosti, veřejný i soukromý sektor. Základem úspěšné

implementace je samozřejmě spolupráce s akademickou obcí a silné teoretické

zázemí ve vědě, výzkumu a technickém

vzdělávání. Význam nízkoemisních technologií produkce energie spočívá v jejich

schopnosti poskytovat trvalý a udržitelný

zdroj zelené energie, který přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů a dosahování energetické soběstačnosti.

Základem úspěšné

implementace je samozřejmě

spolupráce s akademickou

obcí a silné teoretické

zázemí ve vědě.

On the strategic level, it is definitely about

the development of low-emission hydrogen

and nuclear technologies, with an emphasis

on the rapid implementation of small

modular reactors and the potential for

the use of geothermal energy. Renewable

energy sources, in particular photovoltaic

power plants and heat pumps, are also

an important area. Of course, it is always

a matter of setting up a good conceptual

solution to ensure the availability and

quality of energy supply at an affordable

price for households, the public and the

private sector. The basis for successful

implementation is cooperation with

the academic community and a strong

theoretical background in science,

research and technical education.

The importance of low emission energy

production technologies lies in the ability

to provide a permanent and sustainable

source of green energy that contributes

to reducing greenhouse gas emissions and

achieving energy self-sufficiency.

Mgr. Cyril Svozil jr., MBA

Ředitel společnosti AERS s.r.o.

AERS s.r.o., CEO

Největší inovace v současnosti probíhají

v oblasti akumulace a služeb s tím souvisejících. Je nasnadě, že současná energetická krize spočívající v hrubém nepoměru

mezi poptávkou a nabídkou levné a spolehlivé elektrické energie (spolehlivé, tedy

24h/7 dní v týdnu) povede k vysokým cenám za kWh v zimě a naopak často záporným cenám v létě. Jediným rychlým řešením jak pro obyvatele, tak pro průmysl jsou

bateriová úložiště. Ta mají velkou výhodu

v tom, že jsou zcela univerzální (tedy že

naakumulovanou energii lze využít zcela

kdykoliv a na cokoliv), jsou škálovatelná a

mohou poskytovat i tzv. podpůrné služby

pro přenosovou soustavu. Tedy frekvenční

služby "podpírající" přenosovou soustavu podle potřeby. Jelikož je energetika

6 ǀ POSITIV 3/2023

masivně regulované odvětví, ve kterém

vládne obří setrvačnost, lze důvodně

předpokládat, že se s vysokými cenami

a nespolehlivostí dodávky budeme potýkat řadu let, ne-li dekádu.

rychlým řešením jak

“proJediným

obyvatele, tak pro průmysl

jsou bateriová úložiště.

The biggest innovations are currently

taking place in the field of accumulation

and the related services. It is clear that the

current energy crisis, based on the gross

imbalance between demand and supply

of cheap and reliable electricity (reliable

i.e. 24/7), will lead to high prices per kWh

in the winter and often negative prices in

the summer. The only quick solution for

both residential and industrial customers

is battery storage. These have a great

advantage of being completely universal

(i.e. the accumulated energy can be used

at any time and for anything), scalable and

being able to provide so-called “support

services” for the transmission system.

That is, frequency services "supporting"

the transmission system as needed. Since

the power industry is a massively regulated

industry in which there is a giant amount

of inertia, it is reasonable to assume that

we will be dealing with high prices and

unreliable supply for many years, if not

a decade.