INVESTOŘI V MSK

Energetická

krize

je v současné době

jedním

z nejtíživějších

problémů

Energetická krize je v současné době jedním z nejtíživějších problémů, a pojmy jako jsou energetické úspory, účinnost atd. nabývají stále více na významu. Ceny

energií v posledním období sice klesají, ale neměli bychom tomuto vývoji podléhat. Energií je potřeba šetřit,

evidovat ji a vytvářet prostor pro obnovitelné zdroje.

V Moravskoslezském kraji navíc probíhá období odklonu od uhlí a přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku v souladu s plněním klimaticko-energetických cílů

Evropské unie. Energetika v našem kraji je funkční, ale

stále závislá na uhlí, a např. v oblasti výroby elektrické

energie máme disbalanci mezi výrobou a spotřebou,

kdy je potřeba o cca 41 % více elektrické energie, než se

zde vyrobí. Nelze opomíjet ani oblast teplárenství, kde

je uhlí rovněž stále primárním palivem. Na území MSK

se nachází rozsáhlá síť soustav centrálního zásobování

teplem, kdy na dodávkách tepla ze soustav je v našem

kraji závislých cca 700 tis. obyvatel ve více než 250 tis.

domácnostech, což odpovídá téměř 2/3 obyvatel MSK.

Zároveň je tepelná energie důležitou součástí průmyslové výroby.

Hlavním úkolem energetiky MSK je významně minimalizovat závislost na uhlí, tedy dekarbonizovat region

a modernizovat zdroje včetně infrastruktury. Kraj aktivně přistupuje k zapojení obnovitelných zdrojů energie

a k podpoře zavádění komunitní energetiky. Za inovaci

lze považovat také přístup kraje v oblasti nízkoemisních

vodíkových technologií či technologií jaderných. K těmto krokům je nezbytné kvalitní nastavení koncepčního

řešení se zachováním dostupnosti a kvality dodávek

energie za přijatelnou cenu pro veřejný i soukromý sektor, s využitím veškerého potenciálu v kraji. K úspěchu

může přispět mimo jiné i silné teoretické zázemí ve

vědě a výzkumu a v technickém vzdělávání.

Moravskoslezské energetické centrum, p. o. svými aktivitami přispívá k řešení výzev v oblasti energetiky, kterým

72 ǀ POSITIV 3/2023