BUSINESS FORUM

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a chytrý region

1st Deputy Governor of the Moravian-Silesian Region

Inovace a trendy v Evropě směřují bohužel

do slepé uličky, protože se vše točí kolem

OZE, tedy Občasných Zdrojů Energie. Ty

jsou fajn, ale jako letní doplněk klasického

energetického mixu. Ve zbylém světě se

naštěstí ještě úplně nezbláznili, takže věnují

maximální úsilí jádru, zejména pak malým

modulárním reaktorům. To je budoucnost

světové energetiky, včetně té naší. A na kraji tomu jdeme naproti. Ve velmi podrobné

atomové studii jsme vytipovali 4 místa, kde

by v našem regionu tyto reaktory dávaly

smysl. Připravujeme umístění těchto zařízení v územních plánech. A prvním krokem

může být společné memorandum o vývoji

a instalaci reaktoru mezi Veolií, Witkowitz,

VŠB-TUO a Moravskoslezským krajem.

Ve velmi podrobné atomové

“studii

jsme vytipovali 4 místa,

kde by v našem regionu tyto

reaktory dávaly smysl.

Unfortunately, innovation and trends in

Europe are heading to a dead end because

everything revolves around intermittent

energy sources (RES). These are fine, but

as a summer addition to the classic energy

mix. In the rest of the world, fortunately,

they have not gone completely mad yet,

so they are putting maximum effort into

power, especially small modular reactors.

That is the future of the world's energy

industry, including ours. And we're moving

towards it on the edge. In a very detailed

nuclear study, we have identified four sites

where these reactors would make sense in

our region. We're preparing the location of

these facilities in the land use plans. And the

first step may be a joint memorandum on the

development and installation of the reactor

between Veolia, Witkowitz, VŠB-TUO and

the Moravian-Silesian Region.

Ing. Daniel Minařík, Ph.D

Předseda představenstva Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s.

Chairman of the Board of Directors, Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s.

Odvětví energetiky se díky výraznému

posunu poptávky směrem k environmentálně kvalitnějším zdrojům energie chystá

na mentální změnu svých axiómů. Bezpochyby nás čeká vzdouvající se vlna elektrifikace, která musí pojmout nebo rovnou

nahradit doposavad paralelní energetické

toky fosilních paliv. Pravděpodobným scénářem směřování celých regionů či států,

které nepovažují své podmínky pro OZE za

ideální nebo otálejí s budováním jiných bezemisních zdrojů, bude podle relevantních

ukazatelů a snah nových energetických

vendorů v rámci EU „vodíková energetika“.

Moravskoslezský kraj je naštěstí na čele pelotonu v osvojování si tohoto trendu a ini-

ciativně jej hodlá v budoucnu využít jako

svou konkurenční výhodu.

Kraj je naštěstí na čele

“pelotonu

v osvojování

si tohoto trendu.

The energy sector is about to undergo

a mental shift in its axioms, thanks to

a significant shift in demand towards

more environmentally friendly energy

resources. There is no doubt that we are

facing a rising tide of electrification, which

must accommodate or outright replace

the hitherto parallel fossil fuel energy

flows. The likely scenario for the direction

of entire regions or countries that do not

consider their conditions for RES ideal

or are procrastinating in building other

emission-free sources will be "hydrogen

energy", according to relevant indicators

and the efforts of new energy vendors

within the EU. Fortunately, the MoravianSilesian Region is at the front of the peloton

in adopting this trend and is taking

the initiative to use it as its competitive

advantage in the future.

www.positiv.cz ǀ 7