BUSINESS

velmi dlouhou tradici. Jsme proto nadšeni

z možnosti spolupracovat s takto důležitou institucí a dále rozvíjet potenciál kraje. Dnešní dohoda zdůrazňuje naši snahu

o posilování výzkumu a vývoje v České

republice.“

Slavnostního podpisu se zúčastnil také

náměstek hejtmana Moravskoslezského

kraje, pan Jakub Unucka: „Memorandum

je další krok Moravskoslezského kraje na

cestě od těžby uhlí k těžbě dat. Dříve byly

hlavním znakem našeho kraje hutě, vysoké pece a důlní věže. Při vší úctě k naší

průmyslové historii a velké dřině statisíců

lidí z našeho kraje přišla doba, kdy to chce

změnu. Stáváme se důležitým technologickým hráčem, podporujeme inovace,

sledujeme trendy, jdeme s dobou. Takže

je logické, že místo uhlí pro nás bude typický spíše křemík a vodík.“

K dalším klíčovým bodům memoranda

patří vytvoření společného výzkumného

pracoviště a rozvoj spolupráce při poskytování informací, studijní podpory a konzultací pro studenty VŠB-TUO.

Podpisu memoranda předcházelo pracovní jednání odborných skupin z VŠB

a společnosti DG Solutions. Spoluzakladatel společnosti Michal Durkáč zároveň

oficiálně potvrdil zahájení faktické spolupráce na projektu v oblasti automatizace

řídících systémů.

O DG Solutions:

Společnost DG Solutions, a.s. (DGS) je

rychle rostoucí 100% česká společnost

specializovaná na vysoce přesné strojírenství se specifickým zaměřením na výzkum

a vývoj v polovodičovém průmyslu. Klíčovou oblastí odborných znalostí společnosti DGS je obrábění a zpracování pokročilých materiálů, jako je molybden-měď,

diamant-měď a monokrystalické materiály

do různých velikostí a tvarů.

A New Era of Collaboration

in Hi-Tech and High-Precision Machinery

The signing of a cooperation memorandum between VŠB-TUO and the rapidly growing Czech

company specialising in highly precise machining, DG Solutions, symbolises the connection

between science, technology and precision machining.

This memorandum sets the standard for

cooperation in the field of application of

advanced automation methods, digitisation

of industrial processes, application of

Industry 4.0 principles and other research

and development activities. All of it aims

to strengthen scientific and technological

excellence in the Moravian-Silesian region.

One long term goal of the company is to

create a research centre and invest into

serial production of semiconductor parts.

The document was signed by the dean of

the Faculty of Materials and Technology

at VŠB-TUO, Prof. Kamila Janovská:

“This partnership opens a new door for

the cooperation between the academic

sphere and the high precision machining

industry within the field of semiconductors,

which is a market with great added value.

Furthermore, the semiconductor industry is

one of global significance and this is another

reason why I am glad that we are able to

develop new projects within this field.”

The Department of Industrial Systems

Management is the guarantor of

the cooperation. Director of the department,

Doc. Šárka Vilamová, specified the topics of

joint projects: “The mutual cooperation will

mainly be focused on the field of digitisation

of partial data within individual processes

and its processing and subsequent

evaluation, which makes use of neuron

networks and genetic algorithms. Other

collaborative efforts will include the sharing

of measurement analyses and consultancy

with the staff at the Faculty of Materials

and Technology. These activities will have

the aim of preparing joint projects from

the aforementioned fields.”

Chairman of the Board at DG SOlutions

a.s., Pavel Filák added: “Machining

holds a long tradition in the MoravianSilesian region. We are therefore very

excited to have the opportunity to work

with such an important institution in

furthering the region’s potential. Today’s

memorandum emphasises our efforts in

bolstering the research and development

sector of Czechia.”

Deputy governor of the Moravian-Silesian

region, Jakub Unucka, also attended

the signing ceremony and stated: “This

memorandum is another step for the

Moravian-Silesian region taking it away

from coal mining and towards data mining.

Previously, smelters, blast furnaces and

mining towers were what our region

was famous for. With all respect to our

industrial history, and the work of hundreds

of thousands of people from our region,

the time has come for change. We are

becoming an important technological force,

we support innovation, we keep an eye on

trends, and we go with the times. It only

follows that now, instead of coal, we should

move on to silicon and hydrogen.”

Other key points of the memorandum

include the creation of a joint research centre

and the development of collaboration in

information sharing, study support and

consultation for VŠB-TUO students.

A meeting involving groups from VŠB and

DG Solutions preceded the memorandum

signing. At the same time, cofounder of

the company, Michal Durkáč, officially

confirmed the beginning of cooperation

on a project in the field of control system

automation.

About DG Solutions:

DG Solutions a.s. (DGS) is a quickly

growing, 100% Czech company focused on

high precision machining with specialising

in research and development within the

semiconductor industry. The key field of

DGS’ expertise lies in the machining and

processing of advanced materials such as

molybdenum-copper,

copper-diamond

and monocrystalline materials of different

shapes and sizes.

www.positiv.cz ǀ 63