INVESTORS IN MSK

je MSK vystaven. Organizační strukturou a personálním

obsazením pokrýváme celé spektrum činností od strategických a odborných témat v oblasti energetiky až po přípravu projektů a jejich řízení. Samozřejmě nejsme z naší

pozice schopni ovlivnit nárůst cen energie, ale snažíme

se naší činností snižovat energetickou náročnost více než

1 200 budov v majetku kraje, a tím i náklady na nákup

energií. K podpoře transformace regionu přispívá také

projekt LIFE-IP COALA, LIFE IP for Coal Mining Landscape Adaptation, kterého je MEC součástí. Dalším významným projektem je Centrum veřejných energetiků – jeden

ze 13 strategických projektů, který se uchází o finance

z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Poradenství, osvěta a informovanost o stavu energetiky je

důležitou součástí celého transformačního procesu našeho kraje, kde je hlavním cílem nastavit energetiku kraje na

čistší, zelenější a ekonomicky úspornější.

Ing. Rostislav Rožnovský

ředitel Moravskoslezského

energetického centra, p.o.

The Energy Crisis

Is Undoubtedly One of the Most

Widely Debated Topics

The energy crisis is undoubtedly one of the most widely

debated topics, with energy conservation, efficiency

optimization, and related measures increasingly gaining

in significance. Energy prices appear to be coming down

gradually, however, this is not a time to get complacent.

It is still important to save energy, and open up space for

renewable sources. Furthermore, the Moravian-Silesian

region has begun its transfer away from coal and in favor

of a carbon neutral economy that follows the climate and

energetics goals set by the EU. Our region’s energetics is

still largely based on coal and our energy consumption is

around 41% higher than our production. We also cannot

forget the heating industry, where coal also remains as

the most represented fuel source. Our region has a

large web of central heating supplies, that serve around

700 thousand people in 250 thousand homes, which

is the equivalent of around ⅔ of the Moravian-Silesian

region’s population. At the same time, energy in the form

of heat is also an important part of industrial production.

The main goal of energetics in the MS region is to reduce

reliance on coal, thereby decreasing the region’s

carbon footprint, and to modernize not only energy

sources but infrastructure as well. The regional

government is taking an active role in supporting

sustainable energy sources and the establishment of

community energetics. The region’s new approach

towards low emission hydrogen technologies and

nuclear technologies is part of this progress forward.

These technologies require well rounded conceptual

solutions that make use of the entirety of the region’s

potential, and to maintain the availability, quality and

affordability of energy supplies in both the public and

private sectors. The MS region’s strong theoretical

foundation in science and research are bound to be of

great help in this endeavor.

The Moravian-Silesian Energetics Center helps the region

develop solutions to any challenges it is faced within

the field of energetics. Our organizational structure and

personnel deployment allows us to cover a spectrum of

activities, ranging from strategic and professional topics

in energetics, to preparing and realizing projects. Of

course our position does not allow us to directly prevent

rising energy prices, however, through our actions we try

to decrease the energetic load of over 1200 regionally

owned structures, which will help reduce energy

purchase costs. The MEC is also part of the LIFE-IP for

Coal Mining Landscape Adaptation (LIFE-IP COALA),

which aims to help transform the region. Another

important project is the Public Energetics Center - one

of thirteen strategic projects that are competing for

funding from the “Spravedlivá Transformace” (just

transformation) program.

Consultation and education regarding the state of

energetics are important parts of the transformation

process that will eventually help our region’s energetics

reach a cleaner, greener and more economical state.

Ing. Rostislav Rožnovský

Director of the Moravian-Silesian Energy Center

www.positiv.cz ǀ 73