Vážení čtenáři,

Moravskoslezský kraj patří i dnes mezi nejprůmyslovější kraje Česka. Historicky těžký průmysl, hutnictví a hornictví kdysi vládly zaměstnanosti kraje. Dnes se situace změnila, ale část průmyslu v kraji zůstala. 

Velký rozvoj zaznamenaly průmyslové lokality v blízkosti velkých měst, výzkumná centra či firmy navázané na automobilový průmysl a v neposlední řadě i velká logistická centra (např. Mošnovské). Moravskoslezský kraj je tak otevřen společnostem z celého světa a připravuje podmínky pro široký okruh možných investorů. Ruku v ruce s transformací kraje je však nutné disponovat kvalitními zaměstnanci a zde je v jednání řada změn, z nichž některé jsou již splněny a mnoho dalších se ještě chystá. Změny, které nabídnou lidem kvalitní bydlení, lepší přírodu s možností volnočasového vyžití. I když je zřejmé, že znovuoživení krajiny je otázkou mnoha let, blýská se na lepší časy. A to si uvědomují jak představitelé kraje, tak i úředníci jednotlivých měst a obcí.

Asi největším projektem je transformační program na obnovu pohornické krajiny s názvem POHO2030 – ten má za cíl ovlivnit nejen krajinný ráz, ale kompletní ráz krajiny a život v celém regionu. Nabízí současně širokou paletu

možností, jak s tímto vzácným územním celkem dále naložit. Není to jen lecjaký revitalizační program, ale komplexní produkt na proměnu pohornické krajiny v oblasti o rozloze asi 62 čtverečních kilometrů. Cílem je vytvořit zde podmínky, ve kterých se budou chtít realizovat investoři. Dalším bodem k zušlechtění a zatraktivnění životního prostředí je například krok města Ostravy, kdy v nedávné době došlo k odkupu haldy Ema. Jedná se o lokalitu s významným turistickým potenciálem. Zejména s chystanou revitalizací Trojického údolí tak bude území atraktivním prostředím pro vyžití obyvatel. Svými 313 výškovými metry je Ema nejvyšším bodem v Ostravě.

Kvalitní životní prostředí je základem příjemného bydlení a nutnou podmínkou i pro zachování zaměstnanosti v kraji. Řada lidí, kteří dnes navštíví náš kraj, vidí aktuální změny, už dávno nejsme tím černým koutem Česka, mnoho lokalit se už u nás zazelenalo. Domnívám se, že motivaci a chuť máme velkou, takže zbývá jenom nepolevit.

EDITORIAL

Dear readers,

The Moravian-Silesian Region is still one of the most industrial regions

in the Czech Republic. Historically, heavy industry, metallurgy and mining once dominated the region’s employment. Although today’s situation

has changed, part of the industry remains in the region.

Industrial sites near large cities, research centres or companies linked to the automotive industry and, last but not least, large logistics centres (e.g. the one in Mošnov) have seen great development. The MoravianSilesian Region is therefore open to companies from all over the world and prepares conditions for a wide range of potential investors. Hand in hand with the transformation of the region, however, it is necessary to have quality employees. There are a number of changes under negotiation, some of which have already been fulfilled and many more are still in the pipeline. While it is clear that the revival of the countryside is a matter of many years, there are signs of a brighter future ahead. This is something that both the representatives of the region and the officials of individual towns and villages are aware of.

Probably the biggest of these projects is a transformational programme for the restoration of the mountain landscape called POHO2030 – which aims to affect not only the landscape, but the complete character of the landscape and quality of life within the whole region. At the same time, it will offer a wide range of options for the future management of this precious area. The aim is to create conditions in which investors will want to invest. Another point to improve and make the environment more attractive is the step taken by the City of Ostrava,

which recently bought the Ema heap.

A quality environment is the basis for a pleasant living environment and a necessary condition for maintaining employment in the region. Many people who visit our region today see the current changes. We are no longer he black corner of the Czech Republic and many locations have already turned green. I believe that we have a lot of motivation and desire, so all we have to do

is to keep going.


Ing. Aleš Vítek

Šéfredaktor POSITIV Business & Style

Editor-in-Chief of POSITIV Business & Style