BUSINESS NEWS

energetických úspor a dalších řešení pro

firmy a obce. Instalace fotovoltaik pro

domácnosti stoupla meziročně na téměř

trojnásobek a tržby ČEZ ESCO vzrostly

o více než polovinu.

www.cez.cz

The Market for Photovoltaics and

Other Economical Solutions Grew

Exponentially. ČEZ ESCO And ČEZ

Prodej are Reporting Record Numbers

Czech homes, companies and public

offices are exhibiting a record demand

for photovoltaics and other modern

energetic solutions. This is reflected in

historically the largest rise in demand for

roof photovoltaics and sales for the ČEZ

ESCO company, which is a energy

saving solutions provider for companies

and municipalities. The quantity of

photovoltaic installations for homes

increased almost threefold and ČEZ

ESCO sales rose by more than half.

Ostrava

Kdy se projdeme po výstavním bulváru?

Champs Elysées v Paříži, newyorská

Broadway nebo Strip v Las Vegas. Tato

místa si většina lidí vybaví, když se řekne

bulvár. Ulice, které neustále pulsují životem a výrazně tak spoluvytvářejí podobu

toho či onoho města. Právě takové místo

by v budoucnu mohlo vzniknout i v Ostravě. Koncem listopadu představil Městský

ateliér prostorového plánování a architektury na setkání s veřejností plán velkorysého reprezentativního bulváru v ulici

28. října. Ten by zahrnoval úsek od Divadla Petra Bezruče po západní hranu sadu

Dr. Milady Horákové.

www.ostrava.cz

When Will We Be Able to Take a Stroll

Through Ostrava’s Main Boulevard?

Champs Elysées in Paris, Broadway in

New York City or the Las Vegas Stripmost people will picture one of these

places when talking about a boulevard.

These streets pulsate with life and play

a significant role in defining the identity

of a city. One such place may soon

appear in Ostrava as well. The City Studio

of Urban Planning and Architecture

presented their plan for a representative

boulevard in 28. Října Street to the public

in late November. This boulevard would

span from the Petr Bezruč theater to

the western edge of Dr. Milada Horáková

Park.

Ostrava

České univerzity spojí síly s evropskými

lídry v oblasti získávání zelené energie

Zkvalitnění výzkumu zaměřeného na

získávání udržitelné a zelené energie,

sdílení znalostí se špičkovými zahraničními odborníky i další zvýšení úspěšnosti

ve velkých mezinárodních grantových

soutěžích. To jsou cíle projektu z výzvy

Twinning programu Horizon Europe, který propojí výzkumníky Centra energetických a environmentálních technologií

VŠB – Technické univerzity Ostrava (CEET

VŠB-TUO) a Českého institutu výzkumu

a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci se světově

uznávanými výzkumnými týmy z Německa a Itálie. Rozpočet tříletého projektu činí

zhruba 1,5 milionu eur.

www.vsb.cz

Czech Universities Will Join Forces

With European Leaders in Production

of Green Energy

I n c r e a s i ng r e s e a r c h q u a l i t y i n

the production of sustainable and green

energy, sharing knowledge with top

foreign experts, and further boosting

success rates in large international grant

competitions. These are the goals of

the Horizon Europe Twinning program,

which will connect researchers from

the VŠB-TUO Center of Energy and

Environmental Technologies (CEET VŠBTUO) and the Czech Institute of Research

and Advanced technologies - CATRIN of

the Palackého University in Olomouc with

world renowned research teams from

Germany and Italy. The budget of this

three year program is around 1.5 million

euros.

Ostrava

LIBERTY Ostrava poskytne odbornou

praxi stovce učňů z odborných škol na

Ostravsku

V LIBERTY Ostrava absolvuje v tomto

školním roce praxi a vyzkouší si svou budoucí profesi v reálném prostředí zhruba

sto učňů z odborných středních škol na

Ostravsku. Huť tak přispívá k vzdělávání

budoucí generace techniků a posiluje zájem mladých lidí o perspektivní a dobře

uplatnitelné obory v hutním i strojírenském průmyslu.

www.libertysteelgroup.com

LIBERTY Ostrava Will Offer Vocational

Training to a Hundred Apprentices From

Vocational Schools All Over Ostrava

Approximately one hundred apprentices

from vocational highschools in Ostrava

will take part in vocational training at

LIBERTY Ostrava, getting a practical

taste of their future profession. This is

a way for the metallurgical company

to support the education of the future

generation of technicians and expand

the interest the younger generation takes

in the promising and highly-applicable

fields of metallurgy and engineering.

POSITIV 4/2022 ǀ 35