STYL

Region pro sebe

Tradiční setkání členů a příznivců Sdružení pro rozvoj MSK proběhlo v rámci slavnostního galavečera

REGION PRO SEBE. Galavečer připomněl jubilejní 30. výročí vzniku Sdružení pro rozvoj MSK a pokřtil

ALMANACH vydaný k tomuto jubileu. Součástí večera bylo vyhlášení vítězů soutěže „Personalista roku

2022“ a rovněž předání ocenění magazínu POSITIV Business & Style v oblasti „Positivní počiny pro

rozvoj MSK“. Při této příležitosti jsme vyzpovídali Ing. Radúze Máchu, ředitele Sdružení pro rozvoj MSK.

Pane řediteli, s jakým cílem zakládali

jeho signatáři vaše Sdružení?

Začátek devadesátých let byl obdobím

překotných společenských změn. Přestala existovat krajská samospráva a hejtmanství ještě neexistovala. Bylo třeba

vytvářet prostředí pro podporu a nové

směrování celého regionu a vytváření

zcela nové průmyslové struktury. A této

úlohy se úspěšně chopila nová, zcela nepolitická instituce Severomoravská hospodářská unie (SmHU) založená na principu partnerství a spolupráce. Přihlásily

se k ní tehdy nejvýznamnější průmyslové

firmy regionu.

Jaké nejvýznamnější stopy za sebou

Sdružení zanechalo?

Byla jich řada, a to velmi výrazných. Dnes

už málokdo například ví, že Sdružení bylo

jedním ze tří zakladatelů Agentury pro re66 ǀ POSITIV 4/2022

gionální rozvoj, která v roce 1995 společně se statutárním městem Ostrava a třemi

regionálními univerzitami založila Vědecko-technologický park Ostrava. Sdružení

sehrálo rovněž historicky významnou pozitivní roli při řešení dopravní dostupnosti

kraje, zejména svým silným a neúnavným

působením na příslušné centrální orgány

při výstavbě dálnice D47 a při modernizaci

klíčových železničních uzlů a tratí.

Více než deset let pořádalo Sdružení konference „Průmyslová krajina“, zaměřené

na koncepční řešení možností dalšího

využití území dotčeného těžební a průmyslovou činností. Více než dvacet let

pořádáme konferenci ODPADY 21 řešící

aktuální problematiku odpadového hospodářství a jeho energetického využití.

Ve struktuře Sdružení byly zahájeny rovněž aktivity Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a pilotního ověřování prvků

duálního vzdělávání v MSK. V průběhu let

bylo Sdružení zapojeno do řady rozvojových transformačních projektů.

A co budoucnost?

Kulaté jubileum 30 let je nepochybně

dobrou příležitostí k oslavě, bilancování, poděkování, ale i k zamyšlení, jak dál

do budoucna. Sdružení pro rozvoj MSK

představuje aktuálně stále silný potenciál

aktivních subjektů, kterým není lhostejná

budoucnost regionu a které jsou připraveny aktivně jej posunovat dopředu směrem

k jeho prosperitě a vyváženému rozvoji

a koordinovaně při tom spolupracovat se

všemi, kteří si přejí totéž.

Pane řediteli, děkujeme Vám za rozhovor.