INVESTOŘI V MSK

Firmy založené na rozvoji

lidského potenciálu

„Zaměstnanci nemají žádnou motivaci ani pořádně nedělají to, co mají.“ „Zajímají je jen peníze, na nic

jiného neslyší...“ Takové a podobné věty slýcháváme ve firmách a organizacích velmi často. Mnohdy

s odůvodněním, že daní pracovníci jsou moc mladí nebo staří, jsou na své pozici příliš dlouho a nedokážou

přijmout změnu anebo s odvoláním na politickou či ekonomickou situaci. Dá se s nimi i přesto pracovat?

Ano, dá! Právě ve Velké Británii vznikl za

vlády železné lady Margaret Thatcherové

standard pro práci s „lidskými zdroji“ s názvem Investors in people. Jeho filozofie

byla jednoduchá. Zobecnit to, co vyplynulo z porovnávání úspěšných a neúspěšných firem. Dnes je tento standard využíván po celém světě ve více než 50 tisících

firem, škol a veřejných institucí. Základní

motto standardu je jednoduché: „Rostou-li lidé, roste i firma.“

Celý standard stojí na třech hlavních pilířích

(vedení lidí, podpoře lidí a zlepšování s lidmi). V Čechách a na Slovensku jeho výhod

využívají zatím jen desítky firem a organi-

zací, patří k nim například Koyo Bearings

Česká republika s.r.o. nebo Kovárna VIVA

a.s., z veřejné správy například Krajský úřad

Moravskoslezského kraje. Jeho zavedení

do firmy či organizace přináší pokles fluktuace zaměstnanců, výrazně dokáže zlepšit motivaci a inovativnost lidí a odbourat

mnohé komunikační problémy.

Companies That Develop Human Potential

‚Employees have no motivation and do not properly fulfill their tasks,‘ ‚They are only interested in

money, nothing else interests them…‘ We hear sentiments like these being expressed in companies

and organizations very often. These statements are commonly accompanied by viewpoints

regarding employee age, them being too young or too old. Or they are maintaining in a position

for too long, or their inability to accept change or their appeals to current political or economic

situations. We ask, is there a way to work with this?

Yes! Under Margret Thatcher’s, the iron lady’s

government, the United Kingdom developed

a standard for working with “human

resources” dubbed “Investors in People.”

This system’s philosophy was simple, to

compare successful and unsuccessful

companies in order to find patterns. Today,

this standard is applied all over the world in

over 50 000 companies, schools and public

institutions. The foundational motto of this

standard is quite simple: “If the people grow,

the companies grow.”

48 ǀ POSITIV 4/2022

“Investors in People” builds upon three

main pillars: guidance of people, support

of people and development with the

people. As of right now, only a couple

dozen companies in the Czech Republic

and Slovakia make use of the standard’s

benefits. Some examples of these

companies include Koyo Bearings Czech

Republic s.r.o., Kovárna VIVA a.s., or

the Regional Office of the MoravianSilesian Region, in public administration.

Implementation of this system decreases

employee fluctuation, while greatly

increasing employee motivation and

creativity while breaking down many

different issues with communication.

Text a foto: Zdeněk Michálek

a Jaroslav Juha, HM PARTNERS s.r.o.