Ing. Ivo Chmelík

Předseda představenstva a výkonný ředitel firmy GO Steel a.s.

Chairman of the Board and Executive Director of GO Steel a.s.


Energie tvoří podstatnou část našich výrobních nákladů. Proto se v naší dlouhodobé strategii touto položkou intenzivně zabýváme a realizujeme řadu projektů na trvalé snižování energetické náročnosti. Posledních pět let sledujeme faktory působící zvyšování cen energie v EU, jako jsou zvyšující se ceny povolenek CO2, plán odstavování uhelných a jaderných elektráren, rozdílné tempo energetické restrukturalizace  „východní“ a „západní“ části EU a řada dalších. Nyní se k nim přidal ještě faktor politický – ruská vojenská agrese vůči Ukrajině a svévolné omezení dodávek plynu. To nás přinutilo urychlit naše investiční a inovační projekty jako výměna svítidel, výměna transformátorů, nové vyzdívky pecí, náhrada plynového vytápění tepelným čerpadlem a několik projektů na využití zbytkového tepla.


Realizujeme řadu projektů na trvalé snižování energetické náročnosti.


Energy makes up a significant portion of our production costs. That is why our long term strategy is heavily focused on this topic and includes a number of projects that aim to permanently decrease our energy demands. Over the past 5 years we have been monitoring factors that lead to increasing energy prices in the EU. This includes increasingly expensive CO2 allowances, plans to decommission coal and nuclear power plants, and the differences in energy restructuring between western and eastern Europe, among others. Now, we also have another factor to take into account, a political one - Russian military aggression towards Ukraine and arbitrary restrictions on gas supplies. This has forced us to accelerate our innovation projects, which include replacing light fixtures and transformers, new furnace linings, exchanging gas heating systems for heat pumps and a number of other projects that make use of residual heat.


Petr Lukasík

Generální ředitel Tietoevry Czech

Head of Tietoevry Create Europe

V naší firmě inovujeme neustále a našim zákazníkům poskytujeme pravidelně nová technologická řešení. Vlastně by bylo chybou, kdyby naše inovace vznikaly pouze jako reakce na aktuální krize. Firmy i lidé by měli inovovat s předstihem, s jistou vizí, a také částečně proto, aby se dalo krizím předcházet. Samozřejmě, že někdo může namítnout, že jsou takové krize, na které se připravit nedá. Přesto můžu v tuto chvíli říct, že žádná z našich inovací nevznikla pouze jako bezprostřední reakce na tuto krizi.


Vlastně by bylo chybou, kdyby naše inovace vznikaly pouze jako reakce na aktuální krize. 


Our company is always on the path towards innovation, and we offer our customers regularly updated modern technological solutions. I believe that only resorting to innovation as a reaction to contemporary crises is a mistake. Companies and even people themselves need to innovate in advance, with foresight, which can also partially mitigate any crisis that might come up. Of course one can argue that there are unforeseen circumstances which cannot be prepared for. Even despite this, however, I can safely say that none of our innovations came solely as a response to the current crisis.