EDITORIAL

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Dear readers,

jsme magazín POSITIV Business

& Style a přinášíme vám v několika našich

projektech pozitivní informace a objektivní

pohled na Moravskoslezský kraj. Přes zmíněné

investice, zprávy o infrastruktuře kraje, průmyslu či inovacích se v aktuálním vydání věnujeme tématu nakládání

s odpady a jejich zpracování.

We are POSITIV Business & Style

magazine,

bringing

you

positive

information and an objective outlook on

the Moravian-Silesian Region. This issue will focus

on the theme of waste management and disposal, however,

news on investment, infrastructure and innovation within

the region will not be left untapped.

Skládkovaný odpad jsme se už naučili velmi dobře třídit.

A něco navíc, dnes umíme i sledovat, co se s odpady návazně děje. Jde především o primární recyklaci a využití nerecyklovatelného odpadu k výrobě energie.

As a region, we have managed to implement waste sorting

very well. Furthermore, we can now also track the subsequent

fate of our waste, which usually involves primary recycling

and the use of unrecycled waste for energy production.

Na první pohled by se mohlo zdát, že výchova a ohleduplný

přístup k životnímu prostředí, tzv. environmentální výchova,

vznikla teprve nedávno, ale s prvními základy environmentálního vzdělávání přišli vzdělanci již v 18. století. Nicméně

širší proaktivní přístup jsme si osvojili poměrně nedávno, kdy

většina z nás pochopila, že společenský pokrok musí jít ruku

v ruce s plnohodnotným zachováním životního prostředí

budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě.

Udržitelný rozvoj je tak postaven na kladném, tedy pozitivním, sociálním, ekonomickém a environmentálním přístupu.

At first glance, it may seem that a conscious approach to

our environment, or environmental education, is a recent

field, however, the basics of environmental education

were developed by scholars as early as the 18th century.

Nonetheless, a wider proactive approach only became

commonplace relatively recently, when more of us came

to understand that societal development needs to go

hand-in-hand with a fully-fledged devotion to preserving our

environment for generations to come. Maintaining a positive

social, economic and environmental attitude is thereby

central to sustainable development.

Je dobré, že přístup každého jednotlivce se změnil a že

pojem cirkulární ekonomika neboli oběhové hospodářství

nám není cizí a snažíme se o to, aby vznikalo co nejméně

odpadu, lépe řečeno vznikal odpad, který se neustále znovu

využívá a „obíhá“ v uzavřené smyčce. Klíčové je, aby používané materiály byly navzájem odděleny do dvou nezávisle cirkulujících okruhů, jež se řídí rozdílnou logikou. První

operuje s látkami organického původu, které jsou snadno

odbouratelné a není u nich proto problém navrátit je zpět

do biosféry. Druhý operuje se syntetickými látkami, jež by

měly být do produktů vkládány tak, aby bylo možné je z nich

následně extrahovat a opět použít.

In recent times, the outlooks of individuals have changed

and the term ‘circular economy’ has become far more

widespread. Maintaining a circular economy is the effort

to create a lifecycle that minimizes waste through

continuous reuse in a closed loop. This philosophy divides

materials into two independent groups: the first includes

biodegradable materials which can be broken down

relatively easily and thus returned to the biosphere while

the second group is made up of synthetic materials which

should be incorporated in a way that allows for their

extraction and reuse.

Ing. Aleš Vítek

Šéfredaktor POSITIV Business & Style

Editor-in-Chief of POSITIV Business & Style

POSITIV 2/2022 ǀ 1