INVESTORS

IN MSK

Řím, Itálie

Jedna

ze vstřícných

destinací

pro náš vývoz

Po uvedení do funkce velvyslance Italské republiky

Mauro Marsili uvedl: „Budu pracovat na rozšíření vztahů mezi oběma zeměmi a na rozvoji inovativní spolupráci v odvětvích s vysokou technologickou hodnotou.“

Bilance vzájemné obchodní výměny

Itálie je v současné době jednou z 20 zemí světa s největším objemem zahraničního kapitálu a 6. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR. V roce 2021

dosáhl obrat rekordního objemu 14,9 mld. EUR.

Na obou stranách obchodní výměny jsou nejvýraznějším prvkem dopravní prostředky a automobilový průmysl. Z ČR se vedle automobilů a motorových vozidel,

J. E. velvyslanec Mauro Marsili se narodil v roce 1960.

Do služeb ministerstva zahraničí vstoupil v roce 1985,

působil na italských zastupitelských úřadech ve východním Německu, Rumunsku, Argentině a Brazí-

jako traktory, autobusy a jejich součásti, vyváží také

reaktory a kotle, přístroje el. záznamu, reprodukce

zvuku a TV obrazu, stroje aut. zpracování dat, tabákové výrobky, výrobky ze železa a oceli, plasty, optické

přístroje, sklo, papír a papírenské výrobky a potravinářské výrobky.

Italsko-české obchodní vztahy

ČR si dlouhodobě jako jedna z mála zemí udržovala

aktivní obchodní bilanci. V roce 2021 se vývoz z Itálie

do České republiky zvýšil téměř o čtvrtinu na 7,56 mld.

EUR. Prodej českého zboží do Itálie vzrostl o 14,5 %

na 7,4 mld. EUR.

lii. Od roku 2014 zastával post italského velvyslance

v Limě. Řízení italské diplomatické mise v české metropoli má na starosti od 30. 9. 2021.

VELVYSLANEC

ITÁLIE

One of the Most Convenient

Destinations for Our Exports

After his appointment in Prague, Italian ambassador

Mauro Marsili stated, ‘I will work on expanding

the relationship between our countries and developing

cooperation in high-tech industries’.

devices, speakers, TV screens, automatic data

processing machines, tobacco products, iron and steel

products, plastics, optical devices, glass, paper and

paper products, and food products to Italy.

Balance of mutual trade

Currently, Italy is among the top twenty countries with

the highest volume of foreign capital, as well as Czechia’s

sixth most significant business partner. In 2021, they saw

a record turnover of 14.9bn euros.

Means of transport and the automotive industry

represent the most prominent fields on both sides of

our trade exchange. Outside of cars and other vehicles

such as tractors, buses and their components, Czechia

also exports reactors, boilers, electric recording

Business relations between Czechia and Italy

The Czech Republic is among only a few other countries

that maintain an active long-term trade balance.

In2021, export volume from Italy to Czechia increased

by nearly a quarter, to 7.56bn euros. The export of

Czech goods to Italy grew by 14.5%, to 7.4bn euros.

His Excellency, Ambassador Mauro Masili, was born in

1960. He entered the services of the Italian Ministry

of Foreign Affairs in 1985 and operated at Italian

Embassies in East Germany, Romania, Argentina,

and Brazil. From 2014, he held the post of the Italian

ambassador in Lima and has, since 30 September

2021, directed Italian diplomatic missions in Prague.

Text: mzv.cz

Foto: Depositphotos

THE

AMBASSADOR

OF ITALY

POSITIV 2/2022 ǀ 41