Ing. Miroslav Svozil je absolventem Vysoké školy báňské. V uplynulých letech byl zastupitelem, radním, náměstkem primátora pro finance a ekonomiku, starostou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a poradcem předsedy vlády pro průmysl. V současné chvíli je náměstkem primátora pro dopravu. O tom, jak hodnotí rozvoj Ostravy a jaké veřejné projekty podporuje, se rozpovídal v rozhovoru níže.

Metropole Ostrava, kde žije čtvrtina obyvatel MSK, má mediálně „ostrý obraz a silný zvuk“. Pane náměstku, jak hodnotíte její rozvoj a jak vnímáte nastoupené rozvojové trendy v posledních letech?

Ostrava se vyvíjí dynamicky více než 250 let, od doby, kdy bylo objeveno uhlí. Od roku 1994 začíná útlum těžby uhlí a restrukturalizace těžkého průmyslu. Já jsem vždy v komunální politice volal po tom, aby ve městě neustále byly jeřáby. Mám pocit, že v tomto volebním období se tato má vize začala konečně naplňovat a ve městě začala probíhat skoková změna. Její efekt, doufejme, bude umocněn skutečností, že se často jedná o projekty zásadního významu, které mohou vývoj města urychlit. Stačí se projít po centru a vidíme opravená jatka, rozestavěné nové dvě fakulty Ostravské univerzity, projekt Nové Lauby, stavbu parkovacího domu na náměstí Republiky. Kromě staveb je rozhodně dalším jevem restrukturalizace ekonomiky. Ve městě zůstává stále značně silný hutní průmysl, ale máme nové průmyslové zóny s novými investory z oblasti automotive, ale i high-tech a logistiky – jmenujme Mošnov, Vítkovice oblast aglomerace P3, zónu Hrušov nebo nyní vznikající další hrušovskou zónu GLP. To jsou  současné viditelné projekty; zároveň se připravují projekty nové, minimálně na dvě následující volební období…


„Společně tvoříme Ostravu, město pro nové začátky!“ Tak zní vize, kterou chce město naplnit během příštích pár let. Zkusme si ji stručně charakterizovat.

Primárním základem nové vize Ostravy je otočit trend v úbytku obyvatel; ne všichni se stěhují do Prahy, ale spousta lidí se stěhuje do satelitů mimo hranice města, což není z mnoha důvodů pozitivní trend, tedy město musí poskytovat takový život a služby, aby ta migrace přestala být zajímavá. Proto podporuji stěžejní veřejné projekty jako koncertní halu včetně rekonstrukce Domu kultury Ostrava a Černou kostku. Naprosto zásadní je pak rozvoj privátních projektů – jmenujme Ostrava Tower, Organicu, rekonstrukci Textilie-Ostravice, Wacslaw, Malé Lauby, Vojanku, New Amsterdam, Křižovatku, Palác Sitte, obnovený Jindřich, Residenci Stodolní aj. A ty budou mít další dominový efekt – dnes se neplánují bytové domy pouze v centru – ale i na Slezské, na Jihu i v Porubě, nově byla představena  vize bytové čtvrti Pod Žofinkou. Nové byty jsou základem rozvoje a Ostrava musí ty rozumné investory podporovat, kvalitním a cenově přijatelným bydlením získáme konkurenční výhodu oproti jiným městům.

Dalším cílem je podpora vědecké infrastruktury vysokých škol, zejména s možností financování z Fondu pro spravedlivou transformaci – na VŠB-TU Centrum pro výzkum technologií Průmyslu 4.0, Národní centrum pro energetiku, projekt Refresh (nové zdroje energie) , CEET a IT4Innova-tions;  na Ostravské univerzitě pak infrastrukturu pro stomatologii a kreativní obory. Pochopitelně obě univerzity by měly nabídnout škálu nových oborů. A ještě jedna věc, Ostravě by slušela nová pracoviště ČSAV, Ústav geoniky je opravdu málo.


Jednou z priorit je propojit město uvnitř i se světem. Účelem této priority je posílit roli a funkce Ostravy jako regionální metropole a propojit město uvnitř i se světem dopravně, komunikačně a informačně. Tak zní slogan, jenž zastřešuje připravované projekty v oblasti, která je i ve Vaší gesci. Které konkrétní připravované klíčové projektové záměry tam můžeme zahrnout?

Ostrava leží na Jantarové stezce od severu k jihu. Pro dobudování silniční infrastruktury potřebujeme tři projekty – Severní spoj, Místeckou III. etapu a 0. etapu silnice I/56 – jedná se o druhý most přes Odru v Petřkovicích. Momentálně se pracuje na projektových dokumentacích  a zahájení realizací se předpokládá nejdřív za 4 až 5 let…

Naprosto zásadním fenoménem pro Českou republiku i Ostravu je rozhodnutí o budování vysokorychlostních tratí. Trať od Prahy a Brna bude ukončena na nádraží Svinov; úsek od Svinova po hlavní nádraží projde zásadní rekonstrukcí, ze severu pak bude na hlavním nádraží ukončena trať z Varšavy a Katovic. Úkolem samospráv bude občany připravit na tento fenomén a zajistit infrastrukturu kolem obou terminálů, ve Francii na terminálech často vzniká nová městská čtvrť. Jinak cíl je jasný – dostat se do Brna za hodinu a do Prahy pod dvě hodiny. Momentálně se projektuje, nejbližší termín zahájení realizace je rok 2027.

Projektem republikového významu pak bude velký Mošnov. Soubor projektů jako Letiště L. Janáčka – Ostrava; Terminál kombinované dopravy Mošnov, Strategická průmyslová zóna Ostravy, logistické centrum Mošnov a Logistické centrum armády ČR.


Ostrava se jako bývalé centrum těžkého průmyslu hospodářsky transformuje na Průmysl 4.0. Jakou roli by mělo hrát město v průběhu této transformace?

Město musí podpořit všechny pozitivní inovace. V oblasti tradičního průmyslu např. projekt nové ocelárny Liberty, projekty Škoda Vagonka a Škoda Ekova.

Určitě high-tech firmy, startupy a Moravskoslezské 

inovační centrum, vodíkové město a nové firmy vzniklé z nové vysokoškolské infrastruktury a nových oborů.


Co byste osobně popřál Ostravě do roku 2030?

Ostrava se musí stát technologickým centrem České republiky, městem, kde se tvoří vysoká přidaná hodnota a kde jsou nadprůměrné příjmy. Nejen centrum města bude změněno k nepoznání novými stavbami, bude zde kvalitní kulturní infrastruktura a možnosti trávení volného času. Bude daleko větším výzkumným a vysokoškolským centrem, znovu začne růst počet obyvatel. Dodávám k tomu ale dvě podmínky – tento rozvoj nebude možný bez spoluúčasti české vlády a mohu konstatovat, že vláda tento zájem už jasně prakticky provádí na mnoha uvedených projektech – Velký Mošnov, koncertní hala, Černá kostka, zmíněné dopravní stavby, podpora vysokých škol. Tou druhou podmínkou je aktivní účast maxima občanů Ostravy na těchto nových vizích, bez jejich práce a lásky ke svému městu jsou ty cíle obtížně dosažitelné.


Pane náměstku, děkujeme Vám za rozhovor.