BUSINESS

600 partnerů z více než 50 zemí, nabízí KHK MSK

zdarma možnost vyhledání obchodních partnerů zabývajících se cirkulární ekonomikou. České firmy se

také mohou připojit do projektů jiných společností či

nabízet své výrobky a služby.

Inspirací firmám na posledním semináři KHK MSK

k cirkulární ekonomice konaném 2. června 2022 byla

i společnost Trafin Oil, která z odpadního kuchyňského oleje vytváří biopalivo 2. generace. Zpracovávají recyklovaný, vyčištěný jedlý olej a tuk neboli UCO (used

cooking oil), nejčastěji využívaný jako biosložka do

nafty. Slouží také jako surovina pro výrobu leteckého

biopaliva. UCO přináší v porovnání s ostatními druhy

odpadu nejvyšší úsporu CO2, a to 92 %.

„Získat maximální množství UCO není snadné, je to

druhá část naší práce, najít další zdroje. Těmi jsou gastronomie, domácnosti, biologicky rozložitelný odpad,

lapoly. Významnou pomocí je také to, že oleje nebudou zatěžovat kanalizační systém,“ poznamenal ředitel

Trafin Oil Jan Hába.

Firmy čím dál častěji využívají ve své výrobě i při poskytování služeb cirkulární byznys modely nejen proto,

že chtějí být společensky odpovědné a šetřit limitované

přírodní zdroje a minimalizovat uhlíkovou stopu. Mnozí

podnikatelé navíc již dávno zjistili, že zavádění cirkulárních byznys modelů je nejen užitečné z hlediska ochrany přírodního prostředí, ale že se také firmě vyplatí.

MS Regional Chamber of Commerce Inspires

Companies to Use Circular Processes

‘Circular economy’ is a term that has become increasingly common lately, a trend that is likely

to continue. Although we hear this phrase often, many of us are unsure exactly what it means.

To companies and entrepreneurs, the methods of

a circular economy are an access point to sustainable

development, the goal of which is to maximise

production efficiency. In practice, this entails the full

use of, for example, production materials. Instead of

producing waste, they would be continually used and

circulate in a closed loop.

For the past couple of months, encouraging small- and

medium-sized businesses to get involved in a circular

economy has been a central activity for the MoravianSilesian Regional Chamber of Commerce (MSR CC).

‘Our main goal is to connect companies with

institutions that have the potential to proliferate

circularity and aid “green projects” within the region.

We make use of examples in circular processes to

inspire companies. At our educational events, we offer

specific examples of how another business’ waste can

be used to produce profitable products. These events

serve to provide companies with ideas and contacts

for institutions and partners for potential cooperation’,

Natálie Šitavancová, MSR CC director, describes.

Firms in the MS Region can make use of a plethora

of different strategic projects to greatly aid them in

the application of circular procedures. One such

project is the CirkArena, a research and development

centre aimed at focusing excellent science and

innovation teams on circular methods. ‘The project’s

focal point will be the research of waste and its reuse,

with extra emphasis on waste specific to the MS

Region (including spoil tips, dust and slag), biowaste,

and construction waste. It will be a bridge between

our technology and knowledge bases, helping to

accelerate research, development, innovation and

education in the circular economy’, David Sventek,

from BeePartner, specifies.

As part of the advisory Enterprise Europe Network,

which consists of almost 600 partners from more than

fifty countries, the MSR CC offers a free search for

partners involved in the circular economy. This service

also allows Czech companies to join projects hosted

by other businesses, as well as offer their own products

or services.

Trafin Oil, a company that produces second-generation

biofuel from used cooking oil, was a great inspiration

to attendees of the last MSR CC seminar on circular

economics that took place on 2 June 2022. They

make use of recycled, purified, edible oils and fats,

collectively referred to as UCO (unused cooking oil),

and most often used as the bicomponent naphtha. It

is also used in the production of aviation biofuels. In

comparison with other forms of waste, UCO boasts

the largest CO2 saving, as much as 92%.

‘Acquiring UCO is not easy; half of our job is searching

for new sources, which usually include gastronomic

facilities, homes, biodegradable waste and grease

traps. Another benefit of our work is that we decrease

the burden of oil in our sewer systems’, Jan Hába,

director of Trafin Oil, notes.

Not only is it socially responsible for companies to

implement circular business models in their production

methods and services, thereby saving limited natural

resources and minimising their carbon footprint,

but many firms have also found this practice to be

profitable, as well.

Text a foto:

KHK MSK

POSITIV 2/2022 ǀ 31