HR

Jak ve firmě podporujete

zaměstnanecké

inovace a angažovanost

lidí ve společnosti?

... ptá se Jiří kratochvíl z DIGITAAlu.

Kamila

Píšťková

WITKOWITZ ENVI a.s.,

personalistka/HR

V první řadě si naše společnost uvědomuje, že hlavním

faktorem, který podstatnou měrou ovlivňuje inovační

schopnost, je především pozitivní postoj managementu

k inovacím a od toho se odvíjející způsob řízení a firemní

kultura. Náš management podporuje a vytváří optimální

podmínky pro jejich vznik. Zvolili jsme proto v prvé řadě

formu interního hlasování, kde byly zastoupeny klíčové

oblasti, ve kterých chceme naši společnost rozvíjet, jak

interně, profesionalitou, tak produktově. Jednotlivé ideje

jsme museli porovnat i s naší misí a vizí. Výsledek tohoto

brainstormingu nám stanovil směr, kterým se budeme v následujících letech ubírat.

Klíčovým aspektem pro rozvoj našich inovačních cílů je

také spolupráce s Vysokou školou báňskou a odbornými

instituty při řešení úkolů v oblasti vývoje a testování nových

produktů a technologií, výrobních postupů, rozvoj v oblasti konstrukce, statiky a projekce stávajících či nových produktů naší společnosti.

Firstly, our company realizes that the main factor that

significantly influences the ability to innovate is mainly the

management‘s positive attitude towards innovations and

the path of management and company culture resulting

from that. Our management supports and creates optimal

conditions for such creation. Therefore, we first choose

a form of internal voting where the key areas which we

want to develop our company (internally, professionally

and from the product’s point of view), are represented.

We have to compare individual ideas with our mission and

vision. The result of this brainstorming sets a goal for us to

focus on in following years.

The key aspect in realising innovation goals is our

collaboration with Vysoká škola báňská and with

professional institutes on tasks in the field of development

and testing new products and technologies, production

procedures, development of construction, statics and the

projection of our company’s current or new products.

98 ǀ POSITIV 3/2021

Martin

Kučera

JuiceUP s.r.o.,

spoluzakladatel JuiceUP /

JuiceUP co-founder

Pro angažovanost lidí je zásadní, aby měli pozitivní vztah

ke své práci a k firmě, pro kterou pracují. Tento vztah nevznikne ze dne na den a pro jeho kvalitu je potřeba, aby

ve firmě fungovaly minimálně tyto tři základní pilíře: důvěra, smysluplnost a svoboda. Co si pod těmito pilíři konkrétně představit? Otevřenou a efektivní interní komunikaci,

schopnost teamleaderů být opravdovými leadery nebo

fungující a živé firemní vize a hodnoty. S těmito všemi oblastmi našim klientům pomáháme.

U nás v JuiceUPu si pravidelně jednou za dva měsíce vypneme e-maily a mobily a půl dne si dáváme upřímnou a zcela

konkrétní zpětnou vazbu. Vždy odcházím z těchto session

s mnohem vyšší mírou engagementu (angažovanosti)!

It is essential for people‘s engagement that they have

a positive attitude towards their work and the company they

work for. Such a relationship does not happen overnight,

and for it to be of quality the company needs at least three

basic pillars: trust, meaningfulness and freedom. What can

we imagine under these three pillars? Open and effective

internal communication; the ability of team leaders to be

true leaders; functioning and lively corporate vision and

values. We help our clients in all these fields.

Here at JuiceUP, we turn off our emails and cell phones

once every two months and take a half day to give each

other honest and very specific feedback. I always leave

these sessions with a much higher level of engagement!