H2 FORUM

If Not Hydrogen,

What Else?

Ing. Pavel Tykač

Investor

Investor

Jednoznačnou snahou západní společnosti je trend zvyšování podílu obnovitelných

zdrojů na celkové výrobě elektřiny. Hlavními technologiemi pak jsou fotovoltaické

a větrné elektrárny. Problém těchto zdrojů

je v tom, že buď vyrábí všechny najednou,

nebo téměř nevyrábí. A tím se dostáváme

k zatím chybějícímu, leč klíčovému druhému trendu evropské energetiky, a tím

je dlouhodobá akumulace elektřiny. Často skloňovaný vodík vyráběný ze zelené

elektřiny je bezesporu hlavní trend pro

ukládání elektřiny. Nevěříme ovšem jeho

zásadnímu rozšíření, dokud nedojde k významnému technologickému pokroku

snižujícímu vysoké energetické ztráty při

jeho výrobě a skladování. Tento zelený vodík tak bude nejprve nahrazovat vodík vyráběný ze zemního plynu v průmyslových

závodech, kde je již nyní přímo spotřebováván. Realita je taková, že dokud nebude

existovat dlouhodobá akumulace léto-zima, budeme v zimě závislí buď na fosilních

palivech, nebo na jaderných elektrárnách.

Klíčovým druhým

trendem evropské energetiky

je dlouhodobá

akumulace elektřiny.

The clear aim of Western society is

the increasing share of renewable

sources in overall electricity production.

The primary technologies for this purpose

are photovoltaic and wind power

plants. The issue with these sources is

that they either produce electricity in

abundance or hardly at all. This leads

us to the currently missing but crucial

second trend in European energy, which

is long-term electricity storage. The oftenmentioned hydrogen produced from

green electricity is undoubtedly the main

trend for electricity storage. However, we

do not believe in its significant expansion

until there is a technological progress

reducing the high energy losses during

its production and storage. This so-called

green hydrogen will initially replace

hydrogen produced from natural gas in

petrochemical industry where it is already

being directly consumed. The reality is that

until there is a long-term storage solution,

we will remain dependent on either fossil

fuels back-up or nuclear power plants

during the winter months.

Ing. Mirek Topolánek

Předseda Teplárenského sdružení ČR

Chairman of the Heating Association of the Czech Republic

Zásadní rozpor je zřetelný už v otázce. Prohlubuje se propast mezi tím, „kam směřují“,

a „kam by měly směřovat“. Občasné zdroje

nás nezachrání. Chybná alokace sníží naši

bezpečnost, povede k nedostatku energie

a cenovým turbulencím. Nakonec nepovede ani ke zlepšení životního prostředí. Ideologie ještě nikdy neporazila fyzikální, matematické ani ekonomické zákony. O těchto

zákonech se totiž nehlasuje. Krátkodobě

ale může zatmění mozků způsobit sociální

tenze, revoluce i války. Musíme nasměrovat

kapacity, finance a inovační potenciál do

jaderných technologií, především do jaderné fúze, do revolučních změn v přenosu

a skladování energie a komerčně zajímavého využívání vodíkových a jiných alternativních technologií.

Musíme nasměrovat kapacity,

“finance

a inovační potenciál do

jaderných technologií, především

do jaderné fúze.

The fundamental conflict is based in

the question. The gap between "where

they are going" and "where they should

be going" is widening. The intermittent

resources will not save us. Misallocation

will reduce our security, lead to shortages

and price turbulence. Ultimately, it will not

lead to an improved environment! Ideology

has never defeated the laws of physics,

mathematics and economics. That is because

these laws are not voted on. In the short term,

however, brain eclipses can cause social

tensions, revolutions and wars. We need to

direct capacities, finances and innovation

potential into nuclear technologies. Especially

nuclear fusion, revolutionary changes

in energy transmission and storage, and

the commercially interesting use of hydrogen

and other alternative technologies.

www.positiv.cz ǀ 7