HYDROGEN

od tradičních uhelných zdrojů v tomto

regionu?

Celou dekarbonizaci chápeme jako dlouhodobý proces, který se dělí do několika

etap neboli scénářů: krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého. CEETe je navržen tak, aby nás dekarbonizací provedl

komplexně.

V krátkodobém scénáři ještě pracujeme

s dostupnými technologiemi s vysokou

Toto komplexní řešení časově rozdělené

do jednotlivých scénářů není připraveno

jen pro Českou republiku, ale ve spolupráci s dalšími zahraničními univerzitními

centry a průmyslovými partnery předpokládáme vytvoření dalších návazných “kopií” CEETe s jejich distribucí na území EU

i v celosvětovém měřítku.

Bude tedy možnost na CEETe přijet

a na vodíkové plničce naplnit např.

autobus nebo nějakou součást mobilní

infrastruktury kraje, případně plánujete

odsud vodík vyvážet do firem?

Součástí CEETe je vodíková plnicí stanice, na které bude možné plnění

osobních vozů i větších automobilů,

tj včetně autobusů, nicméně z hlediska objemu námi vyrobeného vodíku

nepředpokládáme plnění vodíkem

na komerční bázi.

CEETe je především zamýšlen jako polygon, který bude demonstrovat různé

cesty výroby vodíku s podporou implementace výstupů do praxe. Velký důraz je v případě CEETe kladen taktéž

na edukační aspekt, rádi bychom demonstrovali možnost transformace energetiky

srozumitelným způsobem, proto jsme jej

oblékli do atraktivního kabátu. Chceme

přitáhnout pozornost společnosti, vyvolat

její zájem o politiku dekarbonizace a přesvědčit ji, že dekarbonizace je reálná a velmi potřebná.

prioritou zvýšení jejich účinnosti při současném snížení emisní zátěže, tj. negativního vlivu na životní prostředí.

Ve střednědobém scénáři uvažujeme

dominantně s nízkouhlíkovými technologiemi ve velké provázanosti s centrální

energetikou zastoupenou významným

podílem energie z jádra. V dlouhodobém scénáři pak pracujeme především

s koncepcí komunitní energetiky s velkou

prioritou směrem k využívání vodíkových technologií, proto naše úzká vazba

na Moravskoslezský vodíkový klastr. Vodík vnímáme jako médium, které nám pomůže zvýšit energetickou soběstačnost

a surovinovou nezávislost České republiky

i v evropském kontextu, přičemž hlavním

cílem v případě vodíku je jeho výroba

na území ČR, a to nejen s využitím obnovitelných zdrojů, ale taktéž s podporou

termochemické konverze z alternativních

paliv, potažmo odpadů.

Hlavním cílem v případě

vodíku je jeho výroba na území

ČR, a to nejen s využitím

obnovitelných zdrojů, ale taktéž

s podporou termochemické

konverze z alternativních paliv,

potažmo odpadů.

Jaké technologie a laboratoře může tedy

CEETe firmám konkrétně nabídnout?

První důležitou laboratoří je laboratoř termochemické konverze, která

má v tuto chvíli základní komponenty

pro plazmové zplyňování, pyrolýzní

procesy a pro tepelné procesy obecně, pomocí kterých budeme zkoumat

různé způsoby užití alternativních paliv

pro přeměnu na užitečné formy energie.

V případě plazmového zplyňování jde

o novou cestu pro výrobu vodíku s vysokou úrovní čistoty.

Další důležitou součástí je laboratoř vodíkových technologií, což je výzkumná

základna především pro testování různé

čistoty vodíku a jejího vlivu na životnost

jednotlivých komponent vodíkového

technologického řetězce.

Zásadním komponentem pro přeměnu

energie a její celkovou distribuci je pak

umělá inteligence, která se v současnosti

významně rozvíjí. V tuto chvíli je velmi

těžké předvídat, kam se její užití posune v horizontu deseti let, nicméně veškerá infrastruktura CEETe je nachystána

na kompletní autonomní řízení všech procesů CEETe, samozřejmě při zajištění řešení všech bezpečnostních rizik a hrozeb.

CEETe je především

“zamýšlen

jako polygon,

který bude demonstrovat

různé cesty výroby vodíku

s podporou implementace

výstupů do praxe.

Můžete na závěr shrnout, kteří partneři

se podíleli na vzniku CEETe?

Celý projekt vznikl díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu, které

vypsalo speciální výzvu na služby infrastrukturám, a Integrovaných teritoriálních investic ostravské metropolitní oblasti (zkráceně ITI Ostrava) – to byl hlavní

zdroj financování.

Velkou podporu nám poskytl Moravskoslezský kraj, bez něhož bychom nebyli

schopni CEETe dostavět, protože jsme začali plánovat a realizovat v době, která nebyla úplně jednoduchá. Začalo covidové

a postcovidové období, což nám hodně

zkomplikovalo situaci, protože to, co bylo

původně projektováno, nám finančně narostlo nejprve v řádech jednotek, později

i desítek procent. Moravskoslezský kraj

nám výrazně pomohl, abychom myšlenku

dokázali dokončit, a to v technicky původní podobě.

Při vzniku CEETe jsme velmi často využívali sdílení informací a spolupráci s ostatními univerzitami a firmami v rámci České

republiky, a to především pod hlavičkou

Národního centra pro energetiku, jehož cílem je pomoci komplexně vytvořit strategii

postavenou na moderní udržitelné energetice, a to pro celou Českou republiku.

V rámci CEETe investujeme ve velké míře

vlastní prostředky, čímž jednoznačně potvrzujeme důvěru v myšlenku a potřebu

CEETe propsanou do strategie našeho vysokoškolského ústavu CEET.

Pane řediteli, děkujeme za rozhovor.

Projekt Centrum energetických

a environmentálních technologií – Explorer je

spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CEETe byl spolufinancován z rozpočtu

Moravskoslezského kraje.

www.positiv.cz ǀ 25