VODÍK

Text: redakce

Foto: CEETe

Pane řediteli, můžete prosím krátce představit nový

polygon CEETe pro inovační transfer a transfer

technologií v oblasti udržitelné energetiky?

Jaký je jeho hlavní cíl a jaké bude plnit funkce?

CEETe je projekt, který vznikl pod hlavičkou vysokoškolského ústavu CEET, kombinující čtyři základní výzkumné oblasti – materiály pro energetiku a environmentální

technologie, využití druhotných surovin a alternativních

zdrojů energie, oblast akumulace, transformace a řízení

energie a environmentální aspekty a technologie.

základě našeho návrhu unikátní technologie. S tímto

vědeckým zázemím máme vytvořen unikátní inovační

ekosystém a předpokládáme, že ho v průběhu blízké

budoucnosti rozšíříme o další průmyslové partnery a

výzkumné týmy, které nám pomohou s implementací

vyvinutých technologií do praxe. Významně spolupracujeme s Moravskoslezským vodíkovým klastrem,

jehož jsme součástí a jedním ze zakládajících členů.

Díky tomu v rámci klastru garantujeme výzkumné aktivity pro oblast vodíku.

CEETe, kde přívlastek “e” znamená Explorer, je výzkumný polygon kombinující výzkum ve všech výše uvedených oblastech a je důkazem účinné spolupráce čtyř výzkumných center spolupracujících pod hlavičkou CEET.

Hlavním cílem CEETe je pomocí výsledků vědy a výzkumu ukázat cestu k dekarbonizaci regionu, tedy

k odklonu od fosilních paliv směrem k bezuhlíkovým

technologiím a pomocí nich vytvořit energetiku moderní, udržitelnou, s vysokým podílem obnovitelných

zdrojů a užitím alternativních paliv. V konečném důsledku tak pomoci nejen regionu na úrovni Moravskoslezského kraje, ale i celé ČR zajistit energetickou

soběstačnost a surovinovou nezávislost. To je cílem

nejen tohoto dotačního projektu, ale i posláním celého našeho vysokoškolského ústavu.

Jak bude CEETe podporovat (nejen) mezisektorovou

spolupráci a jaké výhody přinese pro průmyslové

subjekty dotčené energetickou transformací

v našem kraji?

Hlavním cílem dotační výzvy, díky níž byl CEETe vytvořen, je nabízet průmyslovým partnerům výzkumnou infrastrukturu pro společný transfer technologií

do praxe. Tedy mezisektorová spolupráce je hlavní

podmínkou dotační výzvy a tato je v případě CEETe

v oblasti moderní energetiky bezesporu splněna. Velkým benefitem je samotné načasování vytvoření polygonu, jeho nezpochybnitelná potřeba v době hrozící

energetické krize a dále vysoká koncentrace špičkových technologií, které dokáží provést Českou republiku dekarbonizací a na kterých spolupracoval velký tým

nejen v rámci České republiky, ale i Evropy.

Jaké konkrétní kroky budou podniknuty k zajištění

toho, aby bylo centrum schopno efektivně integrovat

výzkum, vývoj a tržní uplatnitelnost výsledků?

Celý polygon CEETe je navržen tak, aby vytvořil laboratorní zázemí pro české i mezinárodní vědecké týmy ve

spolupráci s průmyslovými partnery, kteří dodávají na

24 ǀ POSITIV HYDROGEN

Víme, že než dojde k plnému přechodu na vodík

a než zcela skončíme s využíváním uhlí, bude zde

určité přechodné období. Jakými konkrétními

oblastmi udržitelné energetiky se na CEETe zabýváte

a jak se plánujete vyrovnat s postupným odklonem