VODÍK

H2 NEWS

Ostrava

V Ostravě plánují výrobu vodíku

z velké solární elektrárny.

Pohánět by mohla i vlaky a autobusy.

Od loňského roku má Ostrava jako první

město v Česku veřejnou vodíkovou plnicí stanici. Do provozu ji v Dolních Vítkovicích hned vedle Velkého světa techniky uvedla akciová společnost Vítkovice.

Stojí u vjezdu do výrobního areálu Cylinders Holding. Pojmenována byla H2 Eva,

tedy jako první žena podle křesťanské

mytologie. Plnička je určena pro osobní

vozidla a zatím slouží spíš jako ukázka

směru, kterým se moravskoslezská metropole vydává.

www.hn.cz

In Ostrava, They Plan to Produce

Hydrogen from a Large Solar Power

Plant. It Could Also Power Trains and

Buses.

Since last year, Ostrava has been home to

one of the first public hydrogen refueling

stations in the Czech Republic. It was put

into operation in Dolní Vítkovice right next

to the Great World of Technology by the

Vítkovice joint-stock company. It is located

at the entrance to the Cylinders Holding

production area. It was named H2 Eva, like

the first woman in Christian mythology.

The refueling station is intended for

passenger vehicles and currently serves

more as a demonstration of the direction

in which the Moravian-Silesian metropolis

is taking.

Česká republika

SP ČR: Vodík může být klíčovým

prvkem dekarbonizace

Svaz průmyslu a dopravy ČR vnímá vodík

jako jeden z možných prostředků dekarbonizace průmyslu a dopravy. Jeho využití vidí zejména v dopravě, jako surovinu

v průmyslových procesech s vysokými emisemi nebo jako nosič energie umožňující

56 ǀ POSITIV HYDROGEN

její přepravu na dlouhé vzdálenosti. Aby

ale bylo v budoucnu možné vodík takto

využít, je potřeba upravit legislativní rámec

využití vodíku a také přesně definovat jeho

roli v energetickém mixu ČR. Svaz průmyslu o tom diskutoval s odborníky na pracovní snídani o budoucnosti vodíku v České

republice.

www.spcr.cz

Czech Republic: Hydrogen Can Be a Key

Element of Decarbonization

The Confederation of Industry and

Transport of the Czech Republic

sees hydrogen as one of the possible

means of decarbonizing industry and

transportation. Its use is seen primarily

in transportation, as a raw material in

industrial processes with high emissions,

or as an energy carrier allowing its

transport over long distances. However,

to use hydrogen this way in the future,

it is necessary to adjust the legislative

framework for hydrogen use and precisely

define its role in the energy mix of

the Czech Republic. The Confederation

of Industry discussed this with experts

at a working breakfast on the future of

hydrogen in the Czech Republic.

Praha

Hydrogen Days 2023: Vodíkové

technologie jsou v ČR na vzestupu,

shodují se ministři i vědci

Priority a novinky ve výzkumu a vývoji vodíkových technologií v Evropě a ve světě,

vodík jako alternativní energie ve veřejné dopravě, ekonomické aspekty výroby

a distribuce vodíku v České republice, výhody a nevýhody vodíkových spalovacích

motorů či přeprava vodíku pomocí stávající plynovodní infrastruktury. I taková byla

témata 13. ročníku jedinečné evropské

odborné konference s názvem Hydrogen

Days 2023, která ve dnech 29.–31. března

v Praze hostila experty na vodíkové technologie z celého světa.

www.volty.cz, Foto: BMPR

Hydrogen Days 2023: Hydrogen

Technologies Are on the Rise in the Czech

Republic, Ministers and Scientists Agree

Priorities and innovations in research and

development of hydrogen technologies in

Europe and the world, the use of hydrogen

as an alternative energy source in public

transport, economic aspects of hydrogen

production and distribution in the Czech

Republic, advantages and disadvantages

of hydrogen combustion engines, and

the transport of hydrogen through existing

gas pipeline infrastructure. These were

the topics discussed at the 13th Annual

unique European professional conference

called Hydrogen Days 2023, which

hosted hydrogen technology experts

from around the world from March 29 to

31 in Prague.

Ostrava

Veolia a VŠB-TUO budou

společně rozvíjet využití vodíku

v Moravskoslezském kraji

Bezemisní vodíkové technologie v Moravskoslezském kraji už nejsou jen vizí.

Společnost Veolia Energie ČR a Vysoká

škola báňská – Technická univerzita Ostrava podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci na rozvoji vodíkových

technologií v Moravskoslezském kraji.

Součástí jsou i konkrétní projekty výroby

zeleného vodíku v teplárnách v Krnově

a Frýdku-Místku.

www.vsb.cz

Veolia and VŠB-TUO Will Jointly Develop

the Use of Hydrogen in the Moravian-Silesian Region

Hydrogen -free

technologies

in

the Moravian-Silesian Region are no