HYDROGEN

Čistá budoucnost pro kraj

Clean Future for the Region

Dříve byly hlavním znakem Moravskoslezského kraje hutě, vysoké pece a důlní věže. Při vší úctě k průmyslové historii

a dřině statisíců lidí přišel čas na změnu.

Náš kraj se stává důležitým technologickým hráčem, podporujeme inovace.

Typickým novým symbolem našeho regionu by mohl být třeba vodík.

Elektromobilita a vodíková mobilita

– to je dnes jistá budoucnost. Vozidla

s alternativním pohonem produkují

méně škodlivin. Zejména vodíkový pohon je čistý a naprosto čistá může být

v budoucnosti i jeho výroba. Elektřinu

a vodík si také umíme vyrobit sami, což

nám dává jistou svobodu a nezávislost

na ruském plynu a ropě. V Moravskoslezském kraji navíc můžeme k výrobě

vodíku využít i jiné suroviny, jako jsou

důlní a koksárenské plyny nebo uhelné

kaly – tedy odpad, který se dnes většinou spaluje a zatěžuje životní prostředí. Proto pracujeme na tom, aby u nás

vzniklo první české „Hydrogen Valley“,

kde energetiku a dopravu založenou

na fosilních palivech nahradí vodíkové

technologie. Proto jsme společně s univerzitami a podniky založili Vodíkový

klastr. Nyní má 28 partnerů, vedle Moravskoslezského kraje a VŠB-TUO také

řadu velkých i menších firem, které se

hodlají aktivně podílet na výrobě zařízení pro výrobu, distribuci a užití vodíku. Proto vznikla Vodíková strategie

Moravskoslezského kraje, která je po

Ústeckém kraji druhým takovým dokumentem v Česku.

Vodík je ohromné téma. Jeho využívání je prostě geniální nápad, kterého se

musíme držet, a dělat maximum pro to,

aby první české Vodíkové údolí nebyla

jenom nějaká chiméra, ale abychom

vytvořili nové, progresivní a inovativní

průmyslové odvětví, kde najde práci

velký počet lidí a které pomůže kraji

v budoucnu fungovat bez energetického spalování uhlí.

Previously, the main symbols of the MoravianSilesian region were steelworks, blast furnaces

and mining towers. With all due respect to

industrial history, and the toil of hundreds

of thousands of people, the time has come

for a change. Our region is becoming an

important technological player and we

support innovation. Hydrogen, for example,

could be a new symbol of our region.

Electromobility and hydrogen mobility

is certain fin the future. Vehicles with

alternative propulsion produce fewer

pollutants. The hydrogen propulsion, in

particular, is clean and its production may be

completely clean in the future. We can also

produce electricity and hydrogen ourselves,

which gives us a certain freedom and

independence from Russian gas and oil. In

addition, in the Moravian-Silesian Region, we

can also use other raw materials to produce

hydrogen, such as mine and coke oven gases

or coal sludge, waste that is mostly burned

today and burdens the environment. That is

why we are working to create the first Czech

"Hydrogen Valley", where fossil fuel-based

energy and transport will be replaced by

hydrogen technologies. This is why we have

established the Hydrogen Cluster together

with universities and companies. It now

has 28 partners, alongside the MoravianSilesian Region and VŠB-TUO, and a number

of large and small companies that intend

to actively participate in the construction

of the equipment for the production,

distribution and use of hydrogen. Therefore,

the Hydrogen Strategy of the MoravianSilesian Region was created, which is

the second such document in the Czech

Republic after the Ústí nad Labem Region.

Hydrogen is a massive topic and its use is

a brilliant idea. We must stick to it and do

our best to make sure that the first Czech

Hydrogen Valley is not just a chimera,

but that we can create a new, progressive

industry where a large number of people will

find work and will help the region to function

in the future without burning coal for energy.

Jan Krkoška

hejtman Moravskoslezského kraje

Governor of the Moravian-Silesian Region

www.positiv.cz ǀ 5