Společné partnerSví

pro budoucnoSt.

elektrolYzérY pro výrobu „zelenéHo“ vodíku.

Výroba „zeleného“ vodíku = jako zelený je označován vodík, který je vyroben za pomocí energie z OZE

– obnovitelných zdrojů energie. Dále se můžeme setkat například s pojmy růžový vodík (zdroj jaderná

energie), nebo například modrý vodík (zdroj zemní plyn), apod.

V těchto systémech je vstupem elektřina a voda, následně se za pomocí elektrolýzy vody vyrobí čistý vodík

a kyslík.

Stacionární úložiště vodíku, zeMníHo plYnu, bioplYnu a dalšícH

Stacionární tlakové nádoby, které se nejčastěji využívají jako úložiště energie (vodíku). Může se jednat

o ocelové či kompozitní tlakové nádoby nebo kaskádové systémy. Mohou být uloženy na povrchu či

v podzemí.

tranSportní ModulY vodíku, zeMníHo plYnu, bioplYnu a dalšícH

Transportovatelné nádoby/tlakové láhve pro potřeby další přepravy a plnění na jiných místech. Typicky lze

hovořit o kompozitních či ocelových lahvových svazcích, případně jednotlivých tlakových láhvích, které jsou

schváleny pro transport dle příslušných norem.

koMpreSorY a plnící Stanice vodíku až 1000bar

Plnící vodíkové stanice pro

• autobusy, nákladní automobily, dodávky/osobní automobily, vlaky, lodě, stavební stroje, manipulační techniku, tlakové láhve

Přesněji řešeno se jedná o přečerpávací stanice vodíku. Jedná se o klasickou čerpací stanici tak, jak ji

známe u benzínu, nafty, LPG, případně CNG, jen s tím rozdílem, že tankujeme vodík. U autobusů a velkých

nákladních vozidel se standardně jedná o systémy s tlakem 350bar, u osobních automobilů pak 700bar.

vYužití vodíku pro akuMulaci přebYtkové enerGie z oze

Jako úložiště přebytečné energie z FVE a její opětovné využití v případě potřeby. Je možné realizovat již

od výkonů v řádu kW, tak aby byla zajištěna co největší soběstačnost celého systému. Jednoduše řečeno,

většinou když svítí sluníčko, nebo fouká, tak energii z FVE nemůžeme, nebo neumíme využít a když jsme

večer doma, tak už tuto energii nemáme. Vodík pak slouží jako nosič energie, podobně jako akumulátory

a poskytuje energii, když je potřeba. Hlavní výhodou je, že vodíkové nadrží nevadí, když ji vyčerpáte celou,

nebo jen trošku, případně že chcete nechat zásobu až na zimu, kdy bude nejvíc potřeba. Vodík v ní na Vás

počká.

HYdroGen SYSteMS s.r.o.

www.hydrogensystems.cz