MANAŽERSKÉ FÓRUM

Jaké jsou nejbližší rozvojové investiční záměry ve

vaší společnosti nebo ve zdravotnictví obecně?

Ing. Tomáš Stejskal

Ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku

Director of the Frýdek-Místek Hospital

V nejbližší době nás čekají dva velké investiční projekty, a to pořízení druhého CT

přístroje a stavba nového multifunkčního

pavilonu ,,T“. Vzhledem ke spádové oblasti

naší nemocnice, kterou tvoří 150 tisíc obyvatel a neustále narůstá, pro nás bude velkým přínosem pořízení druhého přístroje

výpočetní tomografie, jelikož budeme

schopni rozšířit spektrum výkonů, navýšit

počty CT vyšetření a také zkrátit čekací

doby na elektivní vyšetření.

Největším rozvojovým projektem blízké

budoucnosti bude jednoznačně již zmíněná stavba nového multifunkčního pavilonu

s možností izolačního režimu. V této nové

budově bude mimo jiné umístěno například oddělení dlouhodobé následné péče,

geriatrické oddělení a kompletní provoz

jednodenní operativy.

Největším rozvojovým

projektem blízké budoucnosti

bude jednoznačně již zmíněná

stavba nového multifunkčního

pavilonu s možností

izolačního režimu.

Two major investment projects await us in

the near future, namely the purchase of

a second CT machine and the construction

of a new multifunctional pavilion, “T”.

Considering the catchment area of our

​​

hospital, which consists of 150 thousand

in population, and is constantly increasing,

the acquisition of a second computed

tomography device will be of great benefit to

us. We will be able to expand the spectrum

of procedures, increase the number of CT

examinations and also reduce waiting times

for elective examinations.

The biggest development project of

the near future will clearly be the already

mentioned construction of a new multi-functional pavilion with the possibility of

isolation mode. Among other things, this

new building will house the department’s

long-term follow-up care, Geriatric

Department, and complete same-day

operations.

MUDr. Jiří Havrlant, MHA

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Director of the FNO

V prvé řadě musím zmínit rekonstrukci

lůžkového bloku, jejímž cílem je snížení

energetické náročnosti objektu postaveného v roce 1994. Budova dostane

nová okna, zateplenou fasádu a zrekonstruujeme i střechu. Obrovským

přínosem zejména pro hospitalizované

pacienty bude nová vzduchotechnika,

díky níž budou prostory klimatizované.

Začala také výstavba arytmologických

sálů. Radioterapeutické pracoviště vybavíme dalším kybernetickým ozařovačem CyberKnife a Ústav radiodiagnostický novou magnetickou rezonancí.

V létě otevřeme zrekonstruovanou JIP

4 ǀ POSITIV 1/2023

Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie.

Radioterapeutické pracoviště

“vybavíme

dalším kybernetickým

ozařovačem CyberKnife a Ústav

radiodiagnostický novou

magnetickou rezonancí.

The first thing that comes to mind is

the reconstruction of our inpatient block and

the goal of which will be to increase the energy

efficiency of the structure. The building,

which was originally constructed in 1994,

will receive new windows, an insulated

facade as well as a new roof. Something that

all of the hospitalized patients are likely to

appreciate, is that there will also be the new

ventilation system, which will allow for climate

control within the structure. We also started

construction of our Arrhythmology Ward.

Our Radiotherapy ward will receive another

CyberKnife cybernetic irradiator and our

radiodiagnostic institute will obtain another

MRI machine. This summer, we are also

planning on reopening our reconstructed ICU

units in the departments of Burn Medicine

and Reconstructive Medicine.