BUSINESS

Digitální transformace SME

Jak zajistit zdroje pro digitální transformaci – 1. část

Digitální transformace firmy je proces

přechodu od tradičních způsobů práce

a obchodu k využívání technologií, s cílem

zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost

firem. Transformace zahrnuje aplikaci nových technologií, jako jsou umělá inteligence, aplikace cloudových služeb, mobilní

a webové aplikace a analytické nástroje.

Pro úspěšné zvládnutí digitální transformace je důležité uvědomit si několik klíčových věcí. Patří mezi ně například výběr

vhodných digitálních technologií, které

jsou schopné vytvářet propojený systém

a v konečném důsledku digitální dvojče

dané reálné firmy. Dále dát do souladu

vizi a strategii firmy s tím, co se bude digitalizovat. Většina digitálních transformací

ztroskotává i na nedostatečné přípravě

a tréninku lidí. V neposlední řadě může

digitální transformaci ohrozit špatné finanční plánování a zajištění finančních

zdrojů. Často to pak vede ke zbytečným

kompromisům a polovičatým řešením. Jak

si zajistit a pohlídat finance na projekt digitální transformace, jsem se zeptal Jana

Lišky z firmy Jan Liška & Partneři.

Nad čím vším musí malá či střední firma

přemýšlet v oblasti finančního řízení?

„Investice do digitalizace jsou nezbytné.

Proto by hned druhým krokem poté, co

má podnikatel načrtnutou strategii a plán

digitalizace, mělo být plánování financí,“

říká Jan Liška. „Mnohdy jsou tyto transformace na déle než jeden rok, a proto je

důležité klást velký důraz na finanční řízení, vyhledávání zdrojů a řízení rizik, které

mají finanční dopad na realizaci projektu.“

Ve finančním řízení musí podnikatel

dostat odpověď na to, z jakých zdrojů

bude jednotlivé kroky financovat, jaký to

bude mít dopad na cashflow a jak budou

vypadat průběžné účetní závěrky. Jelikož

jedním z nejčastějších zdrojů financování

jsou dotační tituly spolufinancované úvěry

komerčních bank, je zapotřebí tvořit výkazy tak, aby nám jednotlivé etapy realizace

neznemožnily další žádosti o úvěr nebo

žádosti o dotaci.

„Nezbytné je nastavení a sledování finančního zdraví firmy v průběhu celé digitální

transformace. Patří sem definování rizik,

která mohou projekt ohrozit. Je důležité

mít na tato rizika připravená řešení,“ doporučuje ze zkušenosti Jan Liška.

Pokud chceme digitální transformací projít řízeně a neohrozit chod firmy unáhlenými rozhodnutími, doporučujeme na úvod

provést monitoring. Ten by měl dát majiteli odpovědi na to, jak svou firmu na tuto

řízenou změnu připravit. V lidech, procesech i financích.

Digital Transformation SME

How To Find Resources For Digital Transformation – Part 1

Digital transformation of a company is the

process of transitioning away from traditional

work methods and business in favor of

implementing technology. This is done

with the goal of improving efficiency and

competitiveness. Transformation includes

the application of new technologies, such

as artificial intelligence, cloud services, web

applications and analytic tools.

In order to successfully complete this

process, a couple key points need to

be considered. One of these points

is the selection of appropriate digital

technologies, which need to be able to link

up into an integrated system that eventually

essentially gives rise to a “digital twin” of

the company. Another key consideration is

unifying a clear vision and strategy around

what is to be digitized. A large portion of

digital transformation attempts fail due

to insufficient preparation and training

of the employees. Last, but not least,

the transformation process can also be

endangered by improper financial planning

and a lack of financial resources. This often

leads to unnecessary compromises and

half-baked solutions. We talked to Jan

Liška, from Jan Liška & Partners, about how

to properly manage finances for a digital

transformation project.

What are some factors small to medium

sized businesses need to be wary of

when it comes to financial management?

“Investment into digitization is essential.

This is why financial planning should

follow right after a strategic plan of

the process is devised,” Jan Liška said.

“These sorts of efforts can easily take over

a year, which means that it is key to pay

close attention to financial management,

search for resources and the management

of risks which might affect the project’s

realization,” he continued.

In searching for a proper financial

management solution, it is important to

know which resources will go towards

which specific steps of the project, what

effect this will have on cash flow, and

what interim financial statements will

look like as a result. Since subsidy titles

co-financed by commercial bank loans

are the most common financial resource

companies reach for, making sure that

individual phases of the process do not

inhibit further loan or subsidy applications

is paramount.

“Monitoring the financial health of

the company throughout the entire process

of digital transformation is critical. Defining

risks which might endanger the project is

part of this. Having potential solutions for

these risks is vital,” Jan Liška recommends.

If we want to undergo digital transformation

in a controlled manner that does not

threaten the company with rushed

decisions, we recommend companies

undergo a monitoring period. This will

offer the company owner a series of steps

they can use to properly prepare their

employees, processes and finances for the

changes.

Text: Miroslav Marek, New Dimension, s.r.o.

Foto: Martina Rokosová

www.positiv.cz ǀ 17