BUSINESS FORUM

The Outlook...

How Do Czech Companies Prepare

for Digital Transformation?

Ing. Petr Tomášek

Majitel společnosti MARPOS s.r.o.

Owner of the Company

Digitální transformaci vnímáme jako jednu

z nejdůležitějších investic do budoucnosti

společnosti. Připravujeme propojení ERP

systému s daty z výrobních strojů a inteligentního skladování materiálu. V dalším

kroku chceme zavést digitalizaci výrobní

dokumentace. V přípravné fázi jsme auditovali schopnost zaměstnanců plně využívat

ERP systém a data získané z výrobních procesů. Ve spolupráci s experty jsme stanovili

kroky potřebné digitální transformace.

Náš obor podnikání je velmi inovativní,

a proto jsme pro naše zaměstnance připravili tréninkový program. Snažíme se

zaměstnance rozvíjet jak v oblasti odborného vzdělávání pro digitalizaci, tak

v kompetencích nutných pro transformační změnu. Zároveň probíhají jednání s IT

specialisty s cílem vytvoření postupného

plánu digitalizace procesů.

Snažíme se do tohoto procesu zapojit

také studenty. Proto nabízíme stáže či praxe pro studenty IT technologií.

Nabízíme stáže či praxe

pro studenty IT technologií.

We perceive the digital transformation as

one of the most important investments

in the future of the company. We are

preparing to connect the ERP system

with data from production machines and

intelligent material storage. In the next step,

we want to introduce the digitalization

of production documentation. In the

preparatory phase, we audited the

employees‘ ability to fully use the ERP

system and the data obtained from the

production processes. In collaboration with

experts, we set out the steps needed for

digital transformation.

Our field of business is very innovative,

thus we have prepared a training program

for our employees. We strive to develop

our employees both in the field of training

for digitalisation and in the competences

required for transformational change. At

the same time, we are in discussions with IT

specialists with the aim of creating a phased

plan for digitalization processes.

We are also trying to involve students in this

process. That is why we offer internships

and apprenticeships for IT students.

Ing. Josef Svoboda

General Manager DYTRON s.r.o.

V době zásadních a rychlých změn v tržním prostředí zaznamenáváme zvýšený

zájem českých firem o analýzy potřeb

a definování přidané hodnoty v oblasti digitální transformace. Souvisí to často se

stanovováním nových obchodních strategií

a diverzifikací produktových portfolií zaměřených na nové zákazníky a segmenty

průmyslu. Firmy se na nové digitalizační

projekty dívají čím dál častěji v širším kontextu a uvědomují si, že je na takové projekty nutná důkladná organizační a procesní

příprava. Velmi důležitým faktorem je propagace vize cílového řešení digitální transformace a motivace klíčových pracovníků.

Co se týče velikosti investic, firmy důsledně

poměřují vyčíslenou přidanou hodnotu digitalizačních projektů a celkové náklady na

vybrané informační technologie.

faktorem je

“ Důležitým

propagace vize

cílového řešení...

At a time of fundamental and rapid changes

in the market environment, we see an

increased interest of Czech companies in

analysing needs and defining added value in

the field of digital transformation. This is often

related to setting new business strategies

and diversifying product portfolios aimed

at new customers and industry segments.

Companies are increasingly looking at new

digitalization projects in a broader context

and realising that thorough organisational

and process preparation is required for

such projects. Promoting the vision of the

target digital transformation solution and

motivating key personnel is a very important

factor. In terms of the size of investments,

companies consistently measure the

quantified added value of digitalization

projects against the total cost of the selected

information technologies.

POSITIV 1/2022 ǀ 5